Kamervraag 2011Z19686

‘Elke Dag een Werelddocent’

Ingediend 7 oktober 2011
Beantwoord 11 november 2011 (na 35 dagen)
Indieners Kathleen Ferrier (CDA), Jack Biskop (CDA)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z19686.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-660.html
 • Vraag 1
  Kent u de uitgave «Elke Dag een Werelddocent», van Edukans en Loyalis?

  Ja.

 • Vraag 2
  Onderschrijft u de daarin gestelde meerwaarde voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs, om buiten Europa ervaring op te kunnen doen in onderwijssituaties? Zo neen, waarom niet?

  Ja. Wij verwelkomen het private initiatief van Edukans en Loyalis.

 • Vraag 3
  Bent u bereid het opdoen van dergelijke ervaringen te bevorderen en op welke wijze wilt u dat doen?

  Het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs, ook met landen buiten Europa, is onderdeel van het internationaliseringsbeleid van het kabinet.

 • Vraag 4
  Welke initiatieven zijn er op dit moment om leraren in het primair en voortgezet onderwijs in het buitenland (binnen en buiten Europa) ervaring op te laten doen? Welk gebruik wordt er van de huidige mogelijkheden gemaakt? Kunt u zo spoedig mogelijk inzichtelijk maken wat het effect is van de reeds lopende programma’s?

  Initiatieven
  Het Programma Een Leven Lang Leren (LLP) is het onderwijsprogramma van de EU. Binnen dit programma zijn er subsidieprogramma’s voor alle sectoren in het onderwijs, waaronder «Comenius» voor schoolonderwijs. Binnen het LLP kunnen leraren een nascholing volgen in een van de 27 EU-landen plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Kroatië en Turkije.
  Sinds 2008 bevordert OCW docentenmobiliteit door middel van het programma BIOS (bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking in het primair en voortgezet onderwijs). Alle bestemmingen in de wereld zijn mogelijk.
  In het kader van de millennium akkoorden is Buitenlandse Zaken nauw betrokken bij het Learn4Work-programma dat zich richt op het verbeteren van het beroepsonderwijs in Afrika; Edukans coördineert dit programma. Het Learn4Work-programma voorziet o.a. in de ontwikkeling van lesprogramma’s en het opzetten van bijscholingen voor leerkrachten. Bij de projecten zijn zowel Nederlandse studenten als leerkrachten betrokken. Het Learn4Work-programma wordt gecontinueerd en gaat een nieuwe fase van 4 jaar in.
  Gebruik
  Het LLP geeft via «Comenius» jaarlijks zo’n 500 leraren de mogelijkheid om nascholing in een andere land te volgen.
  Binnen het BIOS programma van OCW gaan jaarlijks tussen 800–1000 docenten en schoolleiders naar het buitenland.
  Effect
  In 2010 heeft de EC onderzoek laten doen naar het effect van het Comenius programma, met zeer goede uitkomsten. Het BIOS programma zal in 2012 worden geëvalueerd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z19686
Volledige titel: Vragen van de leden Biskop en Ferrier (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over «Elke Dag een Werelddocent» (ingezonden 7 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-660
Volledige titel: Vragen van de leden Biskop en Ferrier (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over «Elke Dag een Werelddocent» (ingezonden 7 oktober 2011).