Kamervraag 2011Z19310

Het artikel "UK secretly bans 60 Russians over lawyer's death"

Ingediend 4 oktober 2011
Beantwoord 9 november 2011 (na 36 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Coşkun Çörüz (CDA), Pieter Omtzigt (CDA), Harry van Bommel (SP), Gerard Schouw (D66), Raymond de Roon (PVV), Frans Timmermans (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z19310.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-609.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «UK secretly bans 60 Russians over lawyer’s death»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het Verenigd Koninkrijk besloten heeft om de officials die vanwege de dood van de heer Magnitsky niet naar de VS mogen reizen, ook niet langer toe te laten tot het Verenigd Koninkrijk?

  De ministeries van Buitenlandse Zaken van zowel de Verenigde Staten als van het Verenigd Koninkrijk hebben de Nederlandse ambassades meegedeeld dat er geen visumban is ingesteld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk heeft naar aanleiding van het artikel in The Observer gemeld dat het beleid niet is veranderd. Visumaanvragen worden van geval tot geval bekeken in overeenstemming met immigratieregels van het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten en het Verenigde Koninkrijk werken met algemene (mondiaal geldende) signaleringslijsten waarbij specifieke visumaanvragen extra aandachtig bekeken worden.

 • Vraag 3
  Herinnert u zich dat u in uw brief over de motie-Çörüz2 die om een gelijke maatregel in Nederland vraagt, stelt dat de Presidentiële mensenrechtencommissie op 5 juli inter alia heeft vastgesteld dat de arrestatie van Magnitsky onwettig was, dat hij mogelijk geslagen is en dat hem medische zorg onthouden is en dat u de Russische rechtsgang afwacht3. Bent u ervan op de hoogte dat het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken op 14 juli deze bevindingen opzij geschoven heeft en besloten heeft om geen vervolging in te stellen?

  Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 14 juli jl. verklaard dat het rapport van de Presidentiële Mensenrechtencommissie van 5 juli jl. geen aanleiding geeft voor een onderzoek naar mogelijke delicten van beambten die onder genoemd ministerie vallen.
  Datzelfde ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van Magnitsky verlengd, waarbij voorlopig is besloten tot strafrechtelijke vervolging van twee artsen voor nalatigheid bij de medische behandeling van Magnitsky.

 • Vraag 4
  Bent u er verder van de op de hoogte dat de Russische justitie de vervolging van de heer Magnitsky wel ter hand genomen heeft en dus met een middeleeuwse barbaarsheid een overleden slachtoffer in de beklaagdenbank gezet heeft?

  Ik ben ervan op de hoogte dat de Russische justitie de vervolging ter hand genomen heeft.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het geen zin meer heeft om van de Russische autoriteiten te verwachten dat zij onafhankelijk verder onderzoek instellen naar deze zaak?

  Nee.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om, naar aanleiding van de motie Çörüz, de Russische officials die betrokken zijn en de toegang tot de VS en het VK ontzegd zijn, ook de toegang tot Nederland te ontzeggen?

  Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 is volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geen visumban ingesteld tegen bij de Magnitsky-zaak betrokken functionarissen.

 • Vraag 7
  Bent u bereid de zaak van de heer Magnitsky bij de eerstkomende vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU aan de orde te stellen en gezamenlijke stappen richting Rusland voor te stellen?

  De regering heeft herhaaldelijk haar zorg uitgesproken over de dood van de heer Magnitsky en over de omstandigheden waaronder hij is overleden, laatstelijk tijdens het bezoek van Premier Rutte aan Rusland.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z19310
Volledige titel: Vragen van de leden Çörüz en Omtzigt (beiden CDA), Timmermans (PvdA), De Roon (PVV), Van Bommel (SP), Schouw (D66), Voordewind (CU), Thieme (PvdD) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het artikel «UK secretly bans 60 Russians over lawyer's death» (ingezonden 4 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-609
Volledige titel: Vragen van de leden Çörüz en Omtzigt (beiden CDA), Timmermans (PvdA), De Roon (PVV), Van Bommel (SP), Schouw (D66), Voordewind (CU), Thieme (PvdD) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het artikel «UK secretly bans 60 Russians over lawyer's death» (ingezonden 4 oktober 2011).