Kamervraag 2011Z18068

De misstanden en de angstcultuur onder het personeel bij het COA

Ingediend 21 september 2011
Beantwoord 18 april 2012 (na 210 dagen)
Indiener Hans Spekman (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur migratie en integratie organisatie en beleid rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z18068.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2248.html
1. Nu.nl 19 september 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht over de angstcultuur onder het personeel van het COA?1
 • Vraag 2
  Welke signalen en aspecten waren u bekend over de problemen en de angstcultuur binnen het COA en onder het personeel van het COA?
 • Vraag 3
  Welke signalen en aspecten waren u bekend over het functioneren van de bestuursvoorzitter van het COA, en de onvrede die daarover bij directieleden en onder het personeel bestond?
 • Vraag 4
  Waarom is de Kamer niet eerder ingelicht over al deze problemen?
 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u het functioneren van de Raad van Toezicht (RvT) van het COA, in het bijzonder bij het toezien op deze problemen? Waarom heeft de RvT geen gehoor gegeven aan signalen die in haar richting zijn afgegeven?
 • Vraag 6
  Van hoeveel directieleden van het COA is de afgelopen 7 jaar de functie beëindigd?
 • Vraag 7
  Kunt u vanaf 2004 een overzicht geven van de kosten die zijn gemaakt vanwege het vertrek van de verschillende directeuren? Kunt u een overzicht geven van de totale beloning, inclusief bonussen en onkostenvergoedingen van de bestuursvoorzitter en de directeuren vanaf 2004? Wat zijn de totale kosten van de ingehuurde consultants door het COA sinds 2004? Waarom waren deze consultants noodzakelijk?

  Voor het antwoord op uw vraag verwijs ik u naar het rapport van Commissie van onderzoek COA. In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op de kosten die gepaard zijn gegaan met het vertrek van verschillende directeuren. In paragraaf 5.6 wordt ingegaan op de beloning van de directeuren. In paragraaf 5.3 en 5.4 wordt een compleet overzicht gegeven van de beloningen van de algemeen directeur sinds 2004. In paragraaf 3.7 komt de inhuur van externen aan de orde. Ten aanzien van de inhuur van derden concludeert de Commissie dat een beperkt aantal externen voor zeer lange tijd aan het COA verbonden was.

 • Vraag 8
  Wat zijn de totale kosten gemaakt voor overhead bij het COA sinds 2004?
 • Vraag 9
  Hoeveel klachten zijn er sinds 2004 bij de klachtencommissies, de vertrouwenspersonen en de RvT van het COA binnengekomen, die zien op de genoemde problematiek?
 • Vraag 10
  Wat is de kostprijs per jaar van een opvangplaats voor een asielzoeker? Waaruit is deze kostprijs precies opgebouwd?
 • Vraag 11
  Waarom hebben er het laatste jaar meer dan 3 000 plekken in AZC’s, 17% van het totaal, leeggestaan? Klopt het dat dit de gemeenschap zo’n 17 miljoen euro kost?
 • Vraag 12
  Welke overtredingen heeft de Arbeidsinspectie geconstateerd, in de brief van april jl. aan het COA?
 • Vraag 13
  Klopt het dat gemeenten de opvang van asielzoekers vele malen goedkoper zouden kunnen organiseren dan het COA doet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z18068
Volledige titel: Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de misstanden en de angstcultuur onder het personeel bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) (ingezonden 21 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2248
Volledige titel: Vragen van het lid Spekman (PvdA) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de misstanden en de angstcultuur onder het personeel bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) (ingezonden 21 september 2011).