Kamervraag 2011Z15304

Weggepeste buurtbewoners wegens hun seksuele voorkeur

Ingediend 8 juli 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 35 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15304.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3295.html
1. 2011Z09862.
2. Gerechtshof Arnhem 5 juli 2011, LJN BR0342, K10/0408.
 • Vraag 1
  Herinnert u zich eerder gestelde vragen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe verhoudt zich uw antwoord dat het kabinet stevig inzet op maatregelen om discriminatie te bestrijden en de meldingsbereidheid te vergroten tot de constatering van het Gerechtshof Arnhem2 dat in het geval van een weggepest homostel te Utrecht niet in alle opzichten adequaat en voortvarend is opgetreden door politie en justitie?

  Het gerechtshof in Arnhem constateert in zijn uitspraak dat uit het dossier zoals dat aan het hof is voorgelegd naar voren komt dat op de meldingen niet in alle opzichten adequaat en voortvarend is opgetreden door politie en justitie. Naar aanleiding van de constatering van het Hof vindt momenteel een inventarisatie plaats naar de handelingen die door de politie en het Openbaar Ministerie zijn verricht naar aanleiding van de aangiften. Nu dit onderzoek nog niet is afgerond, kan ik daar op dit moment verder geen mededelingen over doen. Na afronding van het onderzoek zullen de resultaten daarvan door het Openbaar Ministerie openbaar worden gemaakt.

 • Vraag 3
  Deelt u de constatering van het Gerechtshof Arnhem dat uit dit dossier naar voren komt dat door de politie en het openbaar ministerie kansen zijn gemist om de gepleegde feiten jegens de betrokken klagers tot opheldering te brengen? Bent u bereid om te onderzoeken wat er in de aanpak van deze casus is misgegaan en welke lessen te leren vallen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  In hoeverre is deze casus symptomatisch voor de aanpak van homodiscriminatie en geweld tegen homo’s en andere minderheden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Welke maatregelen neemt u zich voor om, indachtig de voorgenomen kabinetsinzet, dit soort betreurenswaardige incidenten in het vervolg te voorkomen? Bent u bereid om deze vragen zo snel mogelijk, liefst binnen een week, te beantwoorden?

  Het kabinet zet stevig in op maatregelen om discriminatie te bestrijden en tegelijkertijd de bewustwording over discriminatie en de meldingsbereidheid van discriminatie te vergroten. Uw Kamer is op 15 juli jongstleden per brief3 geïnformeerd over de aanscherpingsmaatregelen die het kabinet zal nemen om discriminatie tegen te gaan.

 • Mededeling - 29 juli 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks) over weggepeste buurtbewoners wegens hun seksuele voorkeur (ingezonden 8 juli 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15304
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over weggepeste buurtbewoners wegens hun seksuele voorkeur (ingezonden 8 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3295
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over weggepeste buurtbewoners wegens hun seksuele voorkeur (ingezonden 8 juli 2011).