Kamervraag 2011Z15240

De aanhoudende ellende door Marokkaanse straatterroristen

Ingediend 7 juli 2011
Beantwoord 22 augustus 2011 (na 46 dagen)
Indieners Fleur Agema (PVV), Joram van Klaveren (PVV), Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15240.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3355.html
1. Telegraaf, 5 juli 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Politie rukt uit voor strandtuig in Zandvoort»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre deelt u de visie dat de ouders van minderjarige daders eventuele bijstand, zorgtoeslag en huurtoeslag dienen te verliezen bij herhaald straatterrorisme?

  Die visie deel ik niet. Het intrekken van een bijstandsuitkering of toeslagen draagt niet bij aan de oplossing van de problematiek.
  Schade die opzettelijk wordt toegebracht dient vergoed te worden door de daders. In het geval de schade is toegebracht door kinderen kunnen de ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen, ook in financiële zin.

 • Vraag 3
  In hoeverre deelt u de conclusie van het onderzoek van het criminologisch instituut NederSaksen, uitgevoerd door de heer Pfeiffer, dat jeugd met een islamitische achtergrond gewelddadiger is dan jeugd met een niet-islamitische achtergrond?

  De heer Pfeiffer ondervroeg voor dit onderzoek 45 000 tieners uit 61 steden en regio’s in Duitsland. Volgens de onderzoeker is er geen sprake van een rechtstreeks verband tussen het islamitisch geloof en geweld – maar mogelijk wel een indirect verband. De onderzoeker legt onder meer een relatie met de integratie van deze jongeren in de Duitse samenleving. Zover mij bekend is er geen vergelijkbaar onderzoek gedaan in Nederland. Ik kan dan ook niet aangeven in welke mate de conclusies ook voor de Nederlandse situatie gelden.

 • Vraag 4
  Welke mogelijkheden ziet u om straatterroristen de inzet van politie op zichzelf mee te laten betalen?

  Meebetalen aan de inzet van politie acht ik in dergelijke gevallen ongewenst.

 • Vraag 5
  Kunt u garanderen dat hier snelrecht wordt toegepast?

  Al voor de komst van de politie ter plaatse, is de telefoon aan de rechtmatige eigenaar teruggeven. De politie heeft de gebeurtenissen wel onderzocht en daarbij bleek dat er geen aangifte werd gedaan van diefstal (noch van een ander strafbaar feit). Derhalve is in deze zaak geen proces-verbaal opgemaakt en is vervolging c.q. toepassing van het snelrecht niet aan de orde.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15240
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren, Helder, Agema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de aanhoudende ellende door Marokkaanse straatterroristen (ingezonden juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3355
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren, Helder, Agema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de aanhoudende ellende door Marokkaanse straatterroristen (ingezonden juli 2011).