Kamervraag 2011Z15121

Het niet uitleveren door India van de kluiskraker van DNB

Ingediend 5 juli 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 38 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15121.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3294.html
1. Algemeen Dagblad, 30 juni 2011.
 • Vraag 1
  Is het waar dat India de uitlevering weigert van de man die verdacht wordt van het beroven van De Nederlandsche Bank (DNB) van 1,25 miljoen euro?1

  India heeft op het Nederlandse uitleveringsverzoek nog geen beslissing genomen.

 • Vraag 2
  Is het waar dat het Openbaar Ministerie al in januari 2010 heeft verzocht om zijn uitlevering? Zo ja, op basis van welke rechtsgrond of verdrag?

  Het uitleveringsverzoek aan India dateert van maart 2010 en is gebaseerd op het Verdrag tussen Nederland en Groot-Brittannië tot uitlevering van misdadigers (Londen, 26 september 1898). Bij notawisseling (Trb. 1971, 198) zijn Nederland en India overeengekomen dit verdrag bilateraal te blijven toepassen.

 • Vraag 3
  Heeft India reeds formeel of informeel gereageerd op dit uitleveringsverzoek? Zo ja, hoe luidde deze reactie? Zo nee, bent u nagegaan waarom India niets van zich laat horen hierover?

  India heeft in april 2011 naar aanleiding van het verzoek enkele vragen gesteld. Deze zijn door Nederland inmiddels beantwoord.

 • Vraag 4
  Bent u ervan op de hoogte op welke bezwaren het uitleveren van deze verdachte stuit in India? Zo ja, kunt u de Kamer meedelen welke bezwaren dit zijn? In hoeverre bent u bereid aan deze bezwaren tegemoet te komen?

  Dat het verzoek in India op bezwaren stuit is vooralsnog niet gebleken. Nederland doet regelmatig navraag naar de stand van zaken. De behandeling van uitleveringsverzoeken kan echter veel tijd in beslag nemen.

 • Vraag 5
  Wordt er formeel of informeel gesproken of onderhandeld over het uitleveren van deze verdachte?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat zowel Nederland als India er bij gebaat zijn wanneer inwoners van beide landen kunnen reizen, en indien toegestaan, zich kunnen vestigen en werken in het andere land, maar dat het vertrouwen dat ernstige strafbare feiten aangepakt kunnen worden hiervoor een van de voorwaarden is? Bent u bereid deze mening kenbaar te maken aan de autoriteiten in India?

  Het belang van bestrijding van grensoverschrijdende (gevolgen van) misdaad onderken ik vanzelfsprekend. Ik heb geen reden om te veronderstellen dat India daarover een andere opvatting heeft. Aan een goede samenwerking op strafrechtelijk gebied wordt door zowel Nederland als India belang gehecht.

 • Vraag 7
  Bent u bereid politieke of diplomatieke druk uit te oefenen op India om te bewerkstelligen dat deze bankrover zijn straf niet zal uitlopen door te vluchten naar het buitenland? Zo ja, welke stappen gaat u zetten om dit voor elkaar te krijgen en zo nodig de druk op India op te voeren? Zo nee, waarom niet?

  Zoals hiervoor gemeld moet India nog op het Nederlandse uitleveringsverzoek beslissen. Ik zal terzake de vinger aan de pols houden en het belang van de zaak waar nodig onderstrepen.

 • Mededeling - 29 juli 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen (SP) over het niet uitleveren door India van de kluiskraker van DNB (ingezonden 5 juli 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15121
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over het niet uitleveren door India van de kluiskraker van DNB (ingezonden 5 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3294
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over het niet uitleveren door India van de kluiskraker van DNB (ingezonden 5 juli 2011).