Kamervraag 2011Z14542

Het onderzoek naar de vliegramp bij Tripoli

Ingediend 29 juni 2011
Beantwoord 1 juli 2011 (na 2 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal luchtvaart openbare orde en veiligheid organisatie en beleid rampen verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z14542.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3065.html
1. NRC Handelsblad, 28 juni 2011.
 • Vraag 1
  Is het waar dat er geen (internationale)verplichting rust op Libië om binnen een jaar na de vliegramp in Tripoli met een rapport te komen over het onderzoek naar de oorzaak?1

  In het verdrag en de regelgeving van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) is vastgelegd dat ICAO-lidstaten die verantwoordelijk zijn voor een onderzoek naar een ongeval, gehouden zijn zo spoedig mogelijk – en zo mogelijk binnen een jaar na het ongeval – een eindrapport over het onderzoek beschikbaar te stellen.
  Helder is dat, indien die termijn niet gehaald wordt, in ieder geval elk jaar op de datum van het ongeval, een (tussen)rapportage moet worden opgesteld en gepubliceerd.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het internationale burgerluchtverdrag slechts een «aanbeveling» doet wat betreft een rapport binnen een jaar en geen enkele verplichting oplegt?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Zo ja, waarom heeft u de Kamer dan verkeerd geïnformeerd door te zeggen dat er krachtens internationale afspraken wel een dergelijke verplichting op Libië rustte?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat u de nabestaanden van de slachtoffers op het verkeerde been heeft gezet door te zeggen dat u zou onderzoeken of de internationale organisatie voor burgerluchtvaart (ICAO) kon ingrijpen, vanwege het niet nakomen van verplichtingen door Libië?

  De leden Pechtold en Van Veldhoven hebben op 12 mei 2011 aan de ministers van BZ en van I&M schriftelijk gevraagd te onderzoeken of de ICAO een onderzoek kan starten naar de ramp in Tripoli op 12 mei 2010. Op die vragen is op 29 juni jl. antwoord gegeven. De zolang voortdurende onzekerheid waarin de nabestaanden verkeren, is voor mij een punt van grote zorg en ik zal mij blijven inspannen om aan die onzekerheid een einde te maken.

 • Vraag 5
  Zo ja, bent u bereid hiervoor uw excuses aan te bieden aan de nabestaanden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z14542
Volledige titel: Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het onderzoek naar de vliegramp bij Tripoli (ingezonden 29 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3065
Volledige titel: Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het onderzoek naar de vliegramp bij Tripoli (ingezonden 29 juni 2011).