Kamervraag 2011Z11952

Recente arrestaties in Irak

Ingediend 7 juni 2011
Beantwoord 27 juni 2011 (na 20 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11952.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2982.html
1. Press Statement; The General Federation of Iraqi Workers (GFIW) Calls for the release of trade unionist Jihad Jalil, d.d. 27 mei 2011 en persverklaring van General Union of Students in the Republic of Iraq (GUSIR) en de Iraqi Democratic Youth Federation (IDYF) 27 mei 2011. Zie voor deze zaak en vele gelijke zaken «Iraq: Protest Organizers Beaten, Detained, Security Forces Should Stop Targeting Activists 2 juni 2011; zie http://www.hrw.org/en/news/2011/06/02/iraq-protest-organizers-beaten-detained.
2. Aanhangsel 2064, vergaderjaar 2010–2011, zie antw…
3. Amnesty International «Days of Rage, protests and repression in Iraq», april 2011. zie http://www.amnesty.org.uk/uploads/documents/doc_21415.pdf.
4. Idem. Zie pagina 17.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van de arrestatie van een viertal jonge activisten in Irak op 27 mei jl., Jihad Jalil, Ali Abdul-Khaliq Al-Jaf, Mouayad Faisal Al-Tayyeb, Ahmed Alaa al-Baghdadi, en andere willekeurige arrestaties van politieke activisten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bereid uw afkeuring te uiten bij de Iraakse autoriteiten tegen de repressieve houding tegenover de leiding van democratiseringsbeweging in Irak? Indien neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

  De Nederlandse regering blijft de Iraakse autoriteiten zowel in bilateraal als in VN-verband wijzen op de verantwoordelijkheden die zij hebben ten aanzien van het waarborgen van de mensenrechten van het Iraakse volk, waaronder het recht vreedzaam te demonstreren en te vragen om democratische hervormingen. Bij een volgend gesprek van de Nederlandse ambassadeur met minister Zebari zal hij zijn zorg uitspreken over berichten over mensenrechtenschendingen inclusief marteling, en specifiek aandacht vragen voor bij hem bekende individuele gevallen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om in aansluiting op het gesprek van de Nederlandse ambassadeur in Irak op 10 maart jl. opnieuw contact op te laten nemen met de minister van Buitenlandse Zaken van Irak? Zo ja, op welke korte termijn? Indien neen, waarom niet?2 Bent u bereid daarbij ook de vele afzonderlijke gevallen die door Amnesty International zijn beschreven aan de orde te stellen?3

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het in dat gesprek nodig is de aanbevelingen van Amnesty International over te brengen? Indien neen, waarom niet en van welke aanbeveling wenst u afstand te nemen?4

  Nederland zal gesprekspartners wijzen op het rapport en de aanbevelingen van Amnesty International, zoals dat ook gebeurt bij andere rapporten van internationale organisaties. Het is uiteindelijk aan de overheid zelf om opvolging te geven aan deze aanbevelingen. De inzet van Nederland is er uiteindelijk op gericht om de nationale juridische infrastructuur van het land te versterken. Dit standpunt draagt Nederland zowel bilateraal als in EU-verband uit.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11952
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over recente arrestaties in Irak (ingezonden 7 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2982
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over recente arrestaties in Irak (ingezonden 7 juni 2011).