Kamervraag 2011Z09248

Het bericht 'Vrouw (97) moet achter rovers aan'

Ingediend 29 april 2011
Beantwoord 19 mei 2011 (na 20 dagen)
Indiener Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09248.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2570.html
1. De Telegraaf, 26 april 2011.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht: «Vrouw (97) moet achter rovers aan»1 ?

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat een 97-jarige vrouw uit Oss, die slachtoffer was van een extreem gewelddadige overval in haar eigen huis, zelf achter de door de twee daders nog te betalen schadevergoeding van vierduizend euro aan moet?

  Nee, ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 2 van het lid Van der Steur van uw Kamer (2011Z09247, ingezonden 29 april 2011).

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat deze gang van zaken een verkeer signaal afgeeft aan de slachtoffers en de samenleving en daarmee het vertrouwen in justitie schaadt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de beloften gemaakt in het gedoogakkoord, namelijk dat de ondersteuning van slachtoffers wordt verbeterd en dat zal worden ingezet op het betalen van schadevergoeding?

  Nee, ik verwijs naar mijn antwoord op vragen 2 en 3 van het lid Van der Steur van uw Kamer (2011Z09247, ingezonden 29 april 2011).

 • Vraag 4
  Wat is in dat kader de stand van zaken met betrekking tot het in het gedoogakkoord aangekondigde wetsvoorstel om een beslagtitel in het strafrecht te realiseren, zodat in een vroeg stadium beslag kan worden gelegd op middelen van verdachten die onder meer ten goede kunnen komen aan de schadevergoeding en proceskosten van slachtoffers?

  Dit wetsvoorstel wordt op dit moment op ambtelijk niveau voorbereid. Naar verwachting kan het begin 2012 aan uw Kamer worden aangeboden.

 • Vraag 5
  Bent u bereid te bewerkstelligen dat er alsnog een inningsmogelijkheid komt en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) achter de schadevergoeding voor deze hoogbejaarde vrouw aangaat? Zo ja, welke maatregelen gaat het CJIB daartoe nemen? Zo nee, waarom niet?

  Zoals uiteen gezet in antwoord op vraag 2 van het lid Van der Steur van uw Kamer (2011Z09247, ingezonden 29 april 2011) werkt het CJIB al aan het incasseren van de in deze zaak opgelegde schadevergoedingsmaatregel.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09248
Volledige titel: Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Vrouw (97) moet achter rovers aan» (ingezonden 29 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2570
Volledige titel: Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Vrouw (97) moet achter rovers aan» (ingezonden 29 april 2011).