Kamervraag 2011Z06254

Een integratieklas in de regio Rotterdam

Ingediend 25 maart 2011
Beantwoord 15 april 2011 (na 21 dagen)
Indieners Manja Smits , Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z06254.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2236.html
1. Algemeen Dagblad, 15 maart 2011.
2. Brief minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de heer A. Cohen (vader van Deborah Cohen) op 2 februari 2011.
3. Vragen van het lid Smits aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de moeilijkheden die ouders ondervinden bij het opzetten van een integratieklas. Kamervragen 1135, antwoord ontvangen 20 januari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Scholen weigeren Deborah»1, waarin de zoektocht van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking in de regio Rotterdam naar een school die een integratieklas mogelijk wil maken wordt beschreven?

  Ja, ik ben op de hoogte van dit artikel en de zoektocht van deze ouders.

 • Vraag 2
  Sprak u begin februari de hoop uit dat er binnen niet al te lange tijd een school binnen het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam bereid is om een integratieklas te organiseren?2 Wat is de stand van zaken?

  Op 2 februari 2011 heb ik de heer Cohen in een persoonlijke brief antwoord gegeven op zijn vragen omtrent het opzetten van een zogenoemde integratieklas voor leerlingen met een verstandelijke beperking in de regio Rotterdam. Op 8 februari 2011 heb ik een afschrift van mijn brief aan de heer Cohen gestuurd naar de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eveneens heb ik op 20 januari 2011 de Kamervragen van het lid Smits over deze kwestie beantwoord.
  Tot op heden heeft er binnen het Rotterdamse samenwerkingsverband «Koers VO» nog geen school aangegeven een integratieklas te willen opzetten. Ik waardeer het dat «Koers VO» nog altijd bemiddelt in het vinden van mogelijkheden voor een integratieklas bij één van de scholen binnen hun samenwerkingsverband.

 • Vraag 3
  De scholen wilden hun eigen invulling geven aan een integratieklas in de regio Rotterdam; zijn er al afspraken gemaakt over deze invulling? Welke invulling willen de scholen geven aan een integratieklas?

  Op dit moment zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt over het opzetten van een integratieklas binnen het Rotterdamse samenwerkingsverband «Koers VO». Scholen die eventueel een integratieklas willen opzetten hebben de vrijheid om te zoeken naar een concept dat past binnen de mogelijkheden en de identiteit van de school. Daarbij geldt nog steeds dat een integratieklas alleen tot stand kan komen wanneer een schoolbestuur daar zelf voor kiest en er volledig achter staat. Daarnaast hebben scholen tijd nodig om een eventuele integratieklas op te zetten. Noch het samenwerkingsverband, noch ikzelf kunnen een school verplichten om een integratieklas op te zetten.

 • Vraag 4
  Welke inzet heeft het samenwerkingsverband «Koers VO» teneinde van een integratieklas tot stand te brengen ?

  Het samenwerkingsverband «Koers VO» staat nog altijd welwillend tegenover het opzetten van een integratieklas voor leerlingen met een verstandelijke beperking bij één van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft een onderwijsconsulent ingezet om de mogelijkheden hiertoe te verkennen. Het samenwerkingsverband kan echter geen scholen dwingen om een integratieklas op te zetten.

 • Vraag 5
  Nu u in uw antwoord op Kamervragen van het lid Smits aangeeft de ontwikkelingen te zullen volgen,3 en in genoemde brief de hoop uitspreekt binnenkort te kunnen melden dat er in de regio Rotterdam een integratieklas gaat starten, welke inspanningen heeft u de afgelopen maanden geleverd om de integratieklas dichterbij te brengen?

  De afgelopen maanden heeft mijn ministerie contact onderhouden met het samenwerkingsverband Koers VO en de heer Cohen. Daarbij heb ik beide partijen aangespoord tot het zoeken van oplossingen.

 • Vraag 6
  Wanneer zal de integratieklas in de regio Rotterdam van start gaan?

  Zoals aangegeven in mijn antwoord op vraag 3 zijn mij geen concrete afspraken bekend over de start van een integratieklas in de regio Rotterdam. Ik sta positief tegenover onderwijsvormen waarbij maatwerk wordt geboden aan leerlingen en zal daarom de ontwikkelingen omtrent het opzetten van een eventuele integratieklas in de regio Rotterdam blijven volgen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z06254
Volledige titel: Vragen van de leden Dijsselbloem (PvdA) en Smits (SP) aan de minister van Onderwijs, cultuur en Wetenschap over een integratieklas in de regio Rotterdam (ingezonden 25 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2236
Volledige titel: Vragen van de leden Dijsselbloem (PvdA) en Smits (SP) aan de minister van Onderwijs, cultuur en Wetenschap over een integratieklas in de regio Rotterdam (ingezonden 25 maart 2011).