Kamervraag 2011Z04616

Het gebrek aan informatie over het gebrek aan informatie over interpretatie en toepasiing van het EU-US TFTP Agreement

Ingediend 8 maart 2011
Beantwoord 24 maart 2011 (na 16 dagen)
Indiener Gerard Schouw (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid recht staatsrecht terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z04616.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1959.html
1. Ook wel bekend als het SWIFT akkoord.
2. http://europoljsb.consilium.europa.eu/about.aspx
3. (Agreement between the European Union and the United States of America on the proces-sing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program)
4. Zie hiervoor ook de Kamervragen van 25 februari 2010 over de interpretatie en toepassing van het EU-US-TFTP Agreement.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het inspectierapport over Europol door de Joint Supervisory Body?12

  Ja.

 • Vraag 2
  Weet u dat de bevindingen en de evaluatie van de Joint Supervisory Body door Europol zijn geclassificeerd als «EU Secret»?

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening van de Joint Supervisory Body dat het onmogelijk is te bepalen of Europol zich aan het EU-US TFTP3 houdt op basis van de beschikbare informatie?

  Zoals ik heb gemeld tijdens het Algemeen Overleg terrorismebestrijding op 10 maart jongstleden, beschik ik op dit moment alleen over de publieke versie van het rapport van de Joint Supervisory Body en niet over de onderliggende, vertrouwelijke versie die aan Europol is gezonden. Daardoor kan ik hierop niet inhoudelijk reageren.
  Overigens zijn op 17 maart jongstleden de uitkomsten gepubliceerd van de onder de TFTP-overeenkomst afgesproken review over de eerste zes maanden van de overeenkomst. De review concludeert dat Europol alle relevante bepalingen uit de overeenkomst op een juiste wijze heeft geïmplementeerd, inclusief de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Verder worden er aanbevelingen gedaan voor een verdere verbetering van de tenuitvoerlegging, onder andere op het gebied van transparantie en de verificatie van Amerikaanse verzoeken om informatie. In zijn reactie heeft de directeur van Europol aangegeven dat reeds een aanvang is gemaakt met het doen van aanpassingen naar aanleiding van deze aanbevelingen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er voor een daadwerkelijke beoordeling van de toepassing van het EU- US-TFTP Akkoord volledige en onconditionele toegang nodig is tot alle documenten?4

  Ik verwijs u hiervoor naar mijn antwoorden op de op 25 februari jongstleden gestelde vragen (in het bijzonder vragen 2 en 3) over de interpretatie en toepassing van het EU-US TFTP Agreement.

 • Vraag 5
  Zult u er bij Europol op aandringen het niveau van classificatie te verlagen zodat alle informatie en documenten aangaande het EU-US-TFTP Akkoord beschikbaar wordt voor het Europees Parlement?

  De classificatie van documenten binnen Europol over dit onderwerp is primair een interne aangelegenheid van deze organisatie, en in het geval van documenten die van een derde afkomstig zijn tevens van die derde. EU-regelgeving biedt in beginsel de mogelijkheid tot verstrekking van gerubriceerde informatie van Europol aan het Europees Parlement. Het bepalen van de mogelijkheden daaromtrent ten aanzien van de onderhavige documenten is een kwestie tussen het Europees Parlement en Europol (en mogelijk de Verenigde Staten als betrokken derde). Het Europees Parlement heeft zelf mogelijkheden om hierover in overleg met Europol te treden. Ik zie hierin voor mij geen rol weggelegd.

 • Vraag 6
  Welke concrete acties gaat u ondernemen om er voor te zorgen dat er op de korst mogelijke termijn een Europees systeem op Europees grondgebied komt dat bankgegevens filtert alvorens deze gegevens naar de Verenigde Staten te sturen? Deelt u de mening dat in het licht van deze nieuwe informatie en ontwikkelingen zo'n Europees filtersysteem op Europees grondgebied absoluut noodzakelijk is om de privacy van de burgers te kunnen waarborgen?

  Bij de goedkeuring van de TFTP-overeenkomst vorig jaar is afgesproken dat de Europese Commissie uiterlijk op 1 augustus 2011 een studie zal afronden naar de haalbaarheid van een EU TFTP. Nederland ziet met belangstelling uit naar de uitkomst van deze studie, die in volle gang is, en streeft ernaar daarbij een actieve rol te spelen. Het eindbeeld van een EU TFTP als alternatief voor het huidige TFTP spreekt mij in beginsel aan als een logisch vervolg op de tussenstap die de huidige TFTP-overeenkomst vormt, uiteraard onder voorbehoud van de concrete invulling van een dergelijk systeem.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z04616
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het gebrek aan informatie over de interpretatie en toepassing van het EU-US TFTP Agreement (ingezonden 8 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1959
Volledige titel: Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het gebrek aan informatie over de interpretatie en toepassing van het EU-US TFTP Agreement (ingezonden 8 maart 2011).