Kamervraag 2011Z01185

Het bericht dat de Friese politie agenten wil verhuren aan gemeenten

Ingediend 24 januari 2011
Beantwoord 31 maart 2011 (na 66 dagen)
Indiener Hero Brinkman (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z01185.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2030.html
1. Binnenlandsbestuur, «Politieagent gaat boa-werk doen» en «Friese politie wil agenten verhuren», 21 januari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten dat de politie in Friesland agenten wil gaan verhuren aan gemeenten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Vind het u ook ongewenst dat de politie vanwege vermeende financiële problemen zich gaat verhuren aan gemeenten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u deze ontwikkeling stopzetten?

  Er is geen besluit dan wel voornemen van het korps Fryslân om agenten te verhuren aan gemeenten. Het korps heeft de mogelijkheden verkend om bovenformatief personeel te detacheren. Het verhuren van politieagenten aan gemeenten vind ik onwenselijk. De financiering van de politie is een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. De intensivering uit het regeerakkoord van € 300 miljoen oplopend tot € 370 miljoen in 2015, die dit Kabinet in het regeerakkoord heeft vastgelegd zorgt er voor dat de operationele sterkte bij de politie van 49 500 betaalbaar is en blijft. Er hoeven dan ook geen agenten uit de operationele sterkte om budgettaire redenen ontslagen te worden. Inmiddels heb ik op 24 maart een brief over de herijking van het budgetverdeelsysteem aan de Kamer gezonden, waarin staat hoe de intensivering wordt ingezet en hoe de betere verdeling van de politie over Nederland zijn beslag krijgt.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat via de achterdeur nu een soort gemeentepolitie wordt gecreëerd? Vindt u ook dat dit de ontwikkeling van een nationale politie in de weg kan staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u voorkomen dat gemeenten een eigen politie gaan creëren?

  Neen, ik ben niet van mening dat er via de achterdeur een soort gemeentepolitie wordt gecreëerd. Toezicht en handhaving door gemeenten zijn duidelijk onderscheiden van de taken van de politie. Gemeenten mogen en kunnen wel buitengewone opsporingsambtenaren aanstellen, maar zij mogen geen politiecapaciteit inhuren. De politie wordt uitsluitend bekostigd door de Rijksoverheid en aangestuurd op grond van de Politiewet. Er mag en zal geen (schijn van) nieuwe gemeentepolitie ontstaan. De huidige politiewet en het wetsontwerp nationale politie, laat hiervoor dan ook geen enkele ruimte.

 • Mededeling - 25 februari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Brinkman (PVV) en het lid Van Raak (SP) over inhuur van Friese agenten, ingezonden op respectievelijk 24 en 25 januari 2011, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat meer tijd nodig is voor de afstemming met samenhangende dossiers. De beantwoording zal plaatsvinden zodra de afstemming heeft plaatsgevonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z01185
Volledige titel: Vragen van lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de Friese politie agenten wil verhuren aan gemeenten (ingezonden 24 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2030
Volledige titel: Vragen van lid Brinkman (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de Friese politie agenten wil verhuren aan gemeenten (ingezonden 24 januari 2011).