Kamervraag 2011Z01173

Het onderhoud aan dijken

Ingediend 24 januari 2011
Beantwoord 16 februari 2011 (na 23 dagen)
Indiener Richard de Mos (PVV)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
Onderwerpen ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z01173.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1445.html
1. Binnenland.nieuws.nl, «Provincies waarschuwen voor staat van dijken», januari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Provincies waarschuwen voor staat van dijken»?1

  Ja, dat is mij bekend.

 • Vraag 2
  Hoe kan het dat een land als Nederland, dat omringd wordt door water, wordt «beveiligd» door slecht onderhouden dijken?

  Er wordt in Nederland door de waterschappen en Rijkswaterstaat veel tijd en geld besteed aan het onderhouden van waterkeringen. Om te beoordelen of de toestand van de waterkeringen op orde is, wordt volgens de wettelijke systematiek één keer per zes jaar de toestand van de waterkeringen getoetst. Een veelheid aan oorzaken kan aanleiding zijn voor het niet voldoen aan de normen. Dit betreft onder andere: aangepaste toetsrandvoorwaarden, nieuwe toetsinzichten, fysieke veranderingen van de waterkering of het nog niet meenemen van effecten van lopende verbeterprogramma’s.
  Bij de toetsing spelen ook de provincies, als toezichthouder op de waterschappen, een rol. Dit is de aanleiding geweest voor het bericht waaraan u refereert.

 • Vraag 3
  Kunt u een overzicht geven van de dijken die onderhevig zijn aan slecht onderhoud en op welke termijn alle dijken in Nederland voldoen aan de wettelijke gestelde normen?

  Ja, ik ben voornemens om u medio dit jaar een rapportage met daarin een overzicht van de toestand van alle primaire waterkeringen toe te sturen.

 • Vraag 4
  Heeft u de bereidheid om puur in te zetten op dijkverzwaring van zwakke dijken en niet meer op de creatie van nieuwe natuur? Zo nee, waarom niet?

  Ik zet in op waterveiligheid, dat is mijn kernpunt. Dat sluit niet uit dat soms werk met werk gemaakt kan worden. Dit door gekoppeld aan de waterveiligheidsmaatregelen ook een bijdrage te leveren aan andere beleidsdoelstellingen. Dit mag echter niet ten laste komen van de budgetten voor waterveiligheid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z01173
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het onderhoud aan dijken (ingezonden 24 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1445
Volledige titel: Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het onderhoud aan dijken (ingezonden 24 januari 2011).