Kamervraag 2011Z00883

Het stellen van eisen bij het toekennen van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan TNT waardoor voorkomen kan worden dat echte banen worden verdrongen door "pulpbanen" op kosten van de belastingbetaler

Ingediend 19 januari 2011
Beantwoord 18 februari 2011 (na 30 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Paul de Krom (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen europese zaken internationaal werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00883.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1485.html
1. E-8774/10NL, Aanvullend antwoord van de heer Andor, namens de Commissie, (22.12.2010).
2. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 186. …
3. Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999, PB L 210 van 31.7 2006, blz. 25.
 • Vraag 1
  Heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die volgens de Europese Commissie verantwoordelijk is voor de uitvoer en het beheer van ESF-subsidies in Nederland1, gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij het toekennen van ESF-subsidies aan TNT2 eisen te stellen binnen het kader van artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1083/20063 zodat de subsidie niet kan worden ingezet om echte banen te verdringen met «pulpbanen»? Zo ja, welke eisen zijn dit en op welke wijze heeft TNT zich daar volgens u aan gehouden? Zo nee, waarom zijn dergelijke eisen niet gesteld terwijl ten tijde van het toekennen van de subsidies die bedoeld zijn om mensen binnen te halen een massa-ontslag dreigde? Kunt u een overzicht geven van toegekende subsidies sinds 2000?

  Nee, er zijn geen nadere eisen gesteld aan projectaanvragen inzake verdringing. Dit is in lijn met het beginsel om bij Europese regels zo weinig mogelijk aanvullende nationale regels toe te voegen (geen «gold plating»). Een toets op verdringing zou overigens wenselijk noch uitvoerbaar zijn. De reden waarom een bedrijf medewerkers wil aannemen, is niet aan de overheid ter beoordeling. Het aannemen van medewerkers kan zijn oorzaak vinden in groei, herstructurering of anderszins. Het betreft een zaak waar al naar gelang de situatie, bedrijfsleiding, ondernemingsraad en vakbonden afspraken over maken.
  Verder merk ik op dat niet een bedrijf zelf, maar een O&O-fonds voor een branche of bedrijf aanvrager is van ESF subsidie. Een van de voorwaarden voor de erkenning van een O&O-fonds als aanvragers voor ESF betreft een bipartiet bestuur. Zowel de werkgever als de vakbonden zijn vertegenwoordigd in het bestuur van het O&O-fonds dat verantwoordelijk is voor de ESF aanvraag, dit geldt ook voor de aanvraag ten behoeve van TNT.
  De Subsidieregeling ESF 2007–2013 regelt onder welke voorwaarden een subsidie kan worden aangevraagd voor een project dat tot doel heeft de mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing te vergroten van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de desbetreffende subsidieverlening wordt de aanvraag beoordeeld op basis van de bepalingen uit de ESF-subsidieregeling. Deze hebben betrekking op het doel en de doelgroep, de subsidiabele activiteiten, projectduur en algemene bepalingen inzake de aanvraag (zoals projectbeschrijving, begroting). De ESF-subsidieregeling kent, en zoals eerder genoemd is dat ook logisch, geen weigeringsgrond om een aanvraag tot verlening van subsidie te weigeren vanwege een verdringingseffect. Een algemeen overzicht van toegekende subsidies sinds 2000 is beschikbaar op de website van het Agentschap SZW (www.agentschapszw.nl). Tevens verwijs ik naar het overzicht in de beantwoording van uw vragen van 20 september 2010, TK 2010–2011, Aanhangsel, nr. 186.

 • Vraag 2
  Kunt u, in tegenstelling tot de Europese Commissie, uitsluiten dat er sprake van verdringing is van echte banen van TNT’ers bij de inzet van ESF-gelden bij TNT? Zoals een subsidie die er specifiek op is gericht om 55+’ers binnen te halen terwijl de gemiddelde leeftijd van de door het massa-ontslag bedreigde TNT’ers rond de 55 ligt? Wilt u dit toelichten?

  Zoals aangegeven bij het antwoord op de eerste vraag worden verzoeken van O&O-fondsen voor een ESF-subsidie niet getoetst op verdringingsaspecten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00883
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de mogelijkheid van het stellen van eisen bij het toekennen van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan TNT waardoor voorkomen kan worden dat echte banen worden verdrongen door «pulpbanen» op kosten van de belastingbetaler (ingezonden 19 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1485
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de mogelijkheid van het stellen van eisen bij het toekennen van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan TNT waardoor voorkomen kan worden dat echte banen worden verdrongen door «pulpbanen» op kosten van de belastingbetaler (ingezonden 19 januari 2011).