Kamervraag 2011Z00252

Het verbieden van een hoofddoek op school

Ingediend 11 januari 2011
Beantwoord 9 februari 2011 (na 29 dagen)
Indieners Harm Beertema (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00252.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1364.html
1. NRC Handelsblad, 8 januari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «School kan hoofddoek leerling niet verbieden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de visie dat een bijzondere school te allen tijde het dragen van een hoofddoek zou moeten kunnen verbieden als zij mening is dat dit in strijd is met de grondslag van de school? Zo nee, waarom niet?

  Nee, ik deel die visie niet. De vrijheid van onderwijs betreft primair het geven van onderwijs. Bijzondere scholen kunnen wel eisen stellen ten aanzien van de deelname aan het onderwijs mits deze nodig zijn voor de verwezenlijking van hun grondslag en ze een consistent beleid voeren ter handhaving van die grondslag.

 • Vraag 3
  In hoeverre onderschrijft u de mening dat de hoofddoek een symbool is van de islamitische ongelijkheid tussen man en vrouw en daarom ook vanuit het oogpunt van de emancipatie geen plek hoort te hebben op een instelling die de geesten van jonge mensen vormt?

  De stelling dat gelijkheid slechts tot uitdrukking moet komen in de gelijkheid van uiterlijke kenmerken acht ik weinig zinvol. De mode legt op tal van punten in de kleding nadruk op de verschillen tussen geslachten. Wat de motieven zijn om die verschillen in kleding over te nemen zal uitermate verscheiden zijn en individueel.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat de Commissie Gelijke Behandeling een totaal overbodige instelling is en zo snel mogelijk opgeheven dient te worden? Zo nee, waarom niet?

  Wie begaan is met het streven naar gelijkheid, zoals blijkens hun vragen ook de stellers van deze vragen, die zal met mij van mening zijn dat de Commissie gelijke behandeling een waardevolle bijdrage kan leveren aan de concretisering van normen en criteria, ook al zal niet ieder het met alle conclusies van de Commissie geheel eens zijn.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00252
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Beertema (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het verbieden van een hoofddoek op school (ingezonden 11 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1364
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Beertema (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het verbieden van een hoofddoek op school (ingezonden 11 januari 2011).