Kamervraag 2010Z20207

De voortgang van de werkzaamheden Landtunnel A2 en de tijdelijke bypass

Ingediend 29 december 2010
Beantwoord 24 februari 2011 (na 57 dagen)
Indieners Marianne Thieme (PvdD), Sharon Dijksma (PvdA), Farshad Bashir (SP), Arie Slob (CU), Kees Verhoeven (D66), Liesbeth van Tongeren (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z20207.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1539.html
1. De Nieuwe Utrechter, «Bewoners naar rechter om A2-verbreding», 14 december 2010.
 • Vraag 1
  Wat was per 1 december 2010 de planning van zowel de werkzaamheden aan en de oplevering van de Landtunnel A2 en de tijdelijke bypass?

  De planning is niet veranderd ten opzichte van het algemeen overleg van 4 november 2010. Dat houdt in dat de tunnel volgens planning, zoals eerder gemeld in augustus en september 2010, medio 2012 volledig aangesloten zal zijn op de A2. De afspraak met gemeente Utrecht is dat de A2 Leidsche Rijn Tunnel uiterlijk eind 2012 opengesteld is.
  De huidige planning (die gelijk is aan die van 1 december 2010) voor de tijdelijke bypass is openstelling voor het verkeer per 1 april 2011.

 • Vraag 2
  Is deze planning gewijzigd ten opzichte van de planning zoals die gold tijdens het AO Wegtunnels/A2 Leidsche Rijntunnel d.d. 4 november 2010? Zo ja, wat is hiervan de reden?

  De planning is niet veranderd ten opzichte van het algemeen overleg van 4 november 2010.
  De planning is niet veranderd ten opzichte van het algemeen overleg van 4 november 2010.

 • Vraag 3
  Kunt u inzage geven in de beschikbare en benodigde budgetten voor zowel de Landtunnel A2 als de tijdelijke bypass op peildatum 1 december 2010?

  In het MIRT 2011 (prijspeil 2010) is als taakstellend budget voor het project A2 Holendrecht–Oudenrijn € 1 365 mln opgenomen. Een element van dit project én budget is de A2 Leidsche Rijn Tunnel. De meest actuele prognose van de werkzaamheden aan de tunnel bedraagt € 238 mln (prijspeil 2010).
  Het beschikbare en benodigde budget voor de tijdelijke bypass bedraagt € 32 mln (inclusief BTW).

 • Vraag 4
  Is deze financiële raming gewijzigd ten opzichte van de raming zoals die gold tijdens het algemeen overleg Wegtunnels/A2 Leidsche Rijntunnel d.d. 4 november 2010? Zo ja, wat is hiervan de reden?

  Nee, de financiële raming van de A2 Leidsche Rijn Tunnel is niet gewijzigd.
  Tijdens het algemeen overleg van 4 november 2010 heb ik aangegeven dat de kosten voor de bypass op ongeveer 30 mln (inclusief BTW) zouden uitkomen of net iets meer. Het precieze bedrag kon ik toen niet noemen omdat de onderhandeling met de opdrachtnemer nog gevoerd werd.

 • Vraag 5
  Kent u het bericht «Bewoners naar rechter voor A2 verbreding»?1

  Ja.

 • Vraag 6
  Wanneer wordt de uitspraak van de rechter verwacht? Wat zijn de gevolgen voor het project Landtunnel A2 en de tijdelijke bypass als de rechter het bezwaarschrift van de bewoners gegrond verklaard?

  Op vrijdag 14 januari 2011 heeft de zitting plaatsgevonden inzake de voorlopige voorziening tegen de door de gemeente Utrecht aan RWS verleende ontheffing voor de aanleg van de tijdelijke bypass. Aan de rechter is gevraagd om niet alleen uitspraak te doen in de voorlopige voorziening maar ook uitspraak te doen in de bodemprocedure.
  Op vrijdag 11 februari 2011 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan. Het beroep is ongegrond verklaard en ook het verzoek voor een voorlopige voorziening is afgewezen. De tijdelijke bypass kan nu worden afgebouwd. Vanaf 14 februari 2011 wordt, als onderdeel van de bypass, al een deel van de parallelbaan in zuidelijke richting en de nieuwe tijdelijke afrit Hooggelegen in gebruik genomen en wordt gestart met het aanbrengen van de deklagen. Conform planning wordt de bypass vóór 1 april 2011 in zijn geheel in gebruik genomen.
  De verzoekers kunnen de komende 6 weken in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

 • Mededeling - 25 januari 2011

  De leden Slob, Dijksma, Bashir, Van Tongeren, Verhoeven en Thieme hebben kamervragen gesteld over de voortgang van de werkzaamheden aan de A2 Leidsche Rijn Tunnel en de tijdelijke bypass (ingezonden 29 december 2010). Aan uw Kamer heb ik op 29 november 2010 per brief toegezegd dat ik haar per kwartaal zal informeren over de stand van zaken bij de A2 Leidsche Rijn Tunnel en de tijdelijke bypass. De Kamervragen beantwoord ik tegelijkertijd met de kwartaalrapportage die ik u binnen enkele weken zal toezenden. Ten overvloede wijs ik u erop dat ik uw Kamer direct informeer indien er sprake is van majeure afwijkingen of bijzondere ontwikkelingen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z20207
Volledige titel: Vragen van de leden Slob (ChristenUnie), Dijksma (PvdA), Bashir (SP), Van Tongeren (GroenLinks), Verhoeven (D66) en Thieme (PVDD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de voortgang van de werkzaamheden Landtunnel A2 en de tijdelijke bypass (ingezonden 29 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1539
Volledige titel: Vragen van de leden Slob (ChristenUnie), Dijksma (PvdA), Bashir (SP), Van Tongeren (GroenLinks), Verhoeven (D66) en Thieme (PVDD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de voortgang van de werkzaamheden Landtunnel A2 en de tijdelijke bypass (ingezonden 29 december 2010).