Kamervraag 2010Z19730

Een fonds voor de opbouw van het Afghaanse leger

Ingediend 16 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 39 dagen)
Indieners Arjan El Fassed (GL), Rik Grashoff (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19730.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1185.html
1. The Guardian, 2 december 2010
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Germany accuses US over «missing» Afghan funds, WikiLeaks cables show»? In hoeverre kunt u deze berichtgeving bevestigen?1

  Ik heb kennisgenomen van het artikel in de Guardian. Nederland is sinds 2008 donor van het ANA Trust Fund, maar ondervindt daarbij geen problemen zoals in dit artikel worden geschetst.
  De Nederlandse bijdrage wordt door de NAVO beheerd. Over de gedane bestedingen wordt door de NAVO gerapporteerd. Daarbij is steeds aan de gestelde eisen voldaan.
  Nederland heeft in 2008 € 10,4 miljoen, in 2009 € 12 miljoen en in 2010 € 15 miljoen aan het ANA Trust Fund bijgedragen. Deze bijdragen zijn uit het Stabiliteitsfonds (non-ODA) gefinancierd. Er zijn ongeveer 20 andere landen die aan het ANA Trust Fund bijdragen.

 • Vraag 2
  Was u bekend met het bericht dat Duitsland de Verenigde Staten opheldering heeft gevraagd over de besteding van het gedoneerde geld? Zo ja, op welk moment wist u hiervan?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Mocht u nog geen contact hebben gehad met de VS hierover, bent u bereid de VS alsnog om opheldering te vragen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Heeft ook Nederland bijgedragen aan dit fonds ten behoeve van de opbouw van het Afghaanse leger? Hebben de Verenigde Staten (of andere uitvoerders van het fonds) Nederland op de hoogte gehouden over de bestedingen uit het fonds en specifiek over de Nederlandse bijdragen aan het fonds? Zo nee, bent u bereid hierom te vragen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoe ziet u toe op de bestedingen uit het fonds? Deelt u de mening dat de administratieve kosten zo gering mogelijk dienen te zijn en het gedoneerde geld louter besteed zou moeten worden aan de opbouw van het Afghaanse leger? Kunt u de garantie geven dat het geld in het fonds goed wordt besteed en op de juiste plek terecht komt?

  In de juridische overeenkomsten met de NAVO zijn afspraken gemaakt over periodieke inhoudelijke en financiële rapportages. Ook is overeengekomen dat een accountantsverklaring wordt opgesteld.
  Buitenlandse Zaken hanteert als regel dat de administratieve kosten binnen het gestelde maximum van 7,5% moeten vallen. Dit is ook bij de NAVO bekend.
  Uit het financiële eindrapport van de Nederlandse bijdrage uit 2008 blijkt dat de NAVO Nederland 4% aan administratieve kosten heeft doorberekend. Dit is ruim binnen de gestelde marge.
  De financiële bijdrage aan het ANA Trust Fund stelt het Afghaanse leger in staat om te groeien in kwantiteit en kwaliteit. Nederland heeft als voorwaarde gesteld dat de Nederlandse bijdrage alleen ten goede mag komen aan non-lethal materiaal.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19730
Volledige titel: Vragen van de leden Grashoff en El Fassed (beiden GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over een fonds voor de opbouw van het Afghaanse leger. (Ingezonden 16 december 2010)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1185
Volledige titel: Vragen van de leden Grashoff en El Fassed (beiden GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over een fonds voor de opbouw van het Afghaanse leger. (Ingezonden 16 december 2010)