Kamervraag 2010Z19278

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 19 januari 2011 (na 37 dagen)
Indieners Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19278.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1116.html
1. Pagina 7, Regeerakkoord.
2. Pagina 11, financiële bijlage regeerakkoord.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet zich zal inzetten voor een substantiële vermindering van de afdrachten door Nederland aan de EU in de onderhandelingen over de komende financiële perspectieven?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het kabinet uitgaat van een structurele vermindering van 1 miljard euro ten aanzien van Europese afdrachten?2

  In het financieel kader bij het regeerakkoord is vanaf 2014 een ombuiging van 1 miljard euro opgenomen. Zoals in de toelichting staat vermeld, heeft het ingeboekte bedrag betrekking op het behouden van de huidige korting van 1 miljard euro op de EU-afdracht.

 • Vraag 3
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de periode tot en met 2013 en de periode vanaf 2014. Op de eerstgenoemde periode zijn de huidige financiële perspectieven (2007–2013) van de Unie van toepassing. Gedurende die periode ontvangt Nederland een jaarlijkse korting van circa 1 miljard euro op de afdrachten aan de EU. Het meerjarig kader van de financiële perspectieven beperkt de mogelijkheden voor een substantiële vermindering van de afdrachten aan de EU. Daarom heeft het kabinet ook geen besparing ingeboekt voor die jaren. Dat laat onverlet dat het kabinet zich ook voor de jaren tot en met 2013 zal inzetten voor een beperkte groei van de Europese begroting.
  Op de periode vanaf 2014 zullen de volgende financiële perspectieven van de Unie van toepassing zijn. In de volgende financiële perspectieven vervalt in beginsel de genoemde jaarlijkse korting van Nederland. Het kabinet zal zich voor de periode na 2014 inzetten voor een substantiële vermindering van de afdrachten aan de EU. In het financieel kader van het regeerakkoord is daarbij uitgegaan van behoud van de huidige korting en is derhalve vanaf 2014 een besparing van 1 miljard euro ingeboekt. Over de precieze inzet van Nederland voor de financiële perspectieven zult u binnenkort nader worden geïnformeerd.

 • Vraag 4
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  U zult te zijner tijd worden geïnformeerd over de precieze inzet van het kabinet ten aanzien van de nieuwe financiële perspectieven. Het kabinet zal het volledige instrumentarium voor het Europese beleid inzetten om een goed resultaat te bereiken bij de onderhandelingen over de financiële perspectieven van de Unie vanaf 2014. Het betreft onder meer een actieve bilaterale diplomatie, zowel op ministerieel als ambtelijk niveau, inzet van het postennet, coalitievorming met gelijkgezinde lidstaten en tijdige en gecoördineerde standpuntbepaling. De brief die de minister-president op 18 december 2010 met de Franse president, de Duitse bondskanselier en de ministers-presidenten van het VK en Finland aan de voorzitter van de Europese Commissie heeft gestuurd inzake het plafond van de nieuwe financiële perspectieven maakt onderdeel uit van een dergelijke strategie.
  De onderhandelingen over de financiële perspectieven beginnen medio 2011 met de publicatie van een voorstel van de Europese Commissie. U zult na publicatie van dat voorstel een kabinetsreactie ontvangen. Tijdens de onderhandelingen zal uw Kamer regelmatig geïnformeerd worden, in het bijzonder via de overleggen die plaatsvinden voorafgaande aan vergaderingen van de Raad Algemene Zaken, wanneer de meerjarenbegrotingsonderhandelingen daar op de agenda staan.
  Ten aanzien van de Nederlandse positie aangaande de jaarlijkse begroting van de Europese Unie zal uw Kamer worden geïnformeerd in voorbereiding op de halfjaarlijkse Begrotingsraden waar dit onderwerp staat geagendeerd.

 • Vraag 8
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 9
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Vraag 10
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Zie antwoord vraag 7.

 • Mededeling - 11 januari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Pechtold, Cohen, Roemer, Halsema, Rouvoet, Van der Staaij en Thieme over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten die werden ingezonden op 13 december 2010, wil ik u meedelen dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat de beantwoording interdepartementale afstemming vergt, die vanwege het kerstreces langer duurt dan gebruikelijk is. De beantwoording zal u zo spoedig mogelijk worden aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19278
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1116
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot vermindering van de EU-afdrachten (ingezonden 13 december 2010).