Kamervraag 2010Z19277

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot bezuinigingen op defensie

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 17 januari 2011 (na 35 dagen)
Indieners Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Marianne Thieme (PvdD), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19277.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1093.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet op het ministerie van Defensie toe wil naar een structurele bezuiniging van 635 miljoen euro, te beginnen met 200 miljoen in 2011? Klopt het dat dit bedrag mogelijk kan oplopen tot één miljard euro, zoals door u aangegeven?1

  De structurele taakstelling voor Defensie in het regeerakkoord loopt op van € 200 miljoen in 2011 tot € 635 miljoen in 2018. Daarnaast zijn maatregelen nodig om knelpunten in de exploitatie aan te pakken. In de beleidsbrief die de Kamer komend voorjaar zal ontvangen, zal ik maatregelen uiteenzetten voor een nieuw evenwicht tussen het ambitieniveau, de omvang en samenstelling van de krijgsmacht en de beschikbare middelen. Een herijking van het project Vervanging F-16 zal daarvan deel uitmaken. Daarnaast kunnen intensiveringen in nieuwe capaciteiten noodzakelijk zijn. Het financiële beslag van al deze maatregelen kan op termijn oplopen tot een bedrag van € 1 miljard.

 • Vraag 2
  Wat zijn de gevolgen van de geactualiseerde raming van de Nederlandse investeringskosten voor het JSF-programma, waaruit blijkt dat er sprake is van een kostenstijging van € 1,4 miljard ten opzichte van het huidige projectbudget van € 6,2 miljard (stand begroting 2011)?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?
 • Vraag 4
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?
 • Vraag 5
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?
 • Vraag 6
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?
 • Vraag 7
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?
 • Vraag 8
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?
 • Vraag 9
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?
 • Vraag 10
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19277
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Defensie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot bezuinigingen op defensie (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1093
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Defensie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot bezuinigingen op defensie (ingezonden 13 december 2010).