Kamervraag 2010Z19259

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpak fraude in de bijstand

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 31 december 2010 (na 18 dagen)
Indieners Emile Roemer , Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Kees van der Staaij (SGP), André Rouvoet (CU), Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19259.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-952.html
1. Financiële bijdrage regeerakkoord, pagina 13.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet uitkeringsfraude harder gaat aanpakken?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoeveel moet de uitkeringsfraude worden teruggedrongen? Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  De budgettaire doelstellingen van het terugdringen van fraude staan, uitgedrukt in besparingstermen, in onderstaande tabel weergegeven (zie ook de financiële bijlage bij het regeerakkoord, pagina 13. Het betreft hier een doelstelling breder dan alleen het terrein van de bijstand. In februari ontvangt de Tweede Kamer het plan van aanpak hoe de regering de fraudedoelstelling wil behalen.
  2012
  2013
  2014
  2015
  structureel
  Aanpak fraude
  0,05
  0,09
  0,14
  0,18
  0,18

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  De doelstellingen van het kabinetsbeleid op basis van het regeerakkoord zullen worden verwerkt in de reguliere operationele doelstellingen en indicatoren in de betrokken artikelen van de begroting 2012.

 • Vraag 4
  Hoeveel wordt er naar schatting gefraudeerd in 2010? Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  De fraudegegevens over 2010 worden verwerkt in de Integrale Rapportage Handhaving over 2010, die in het derde kwartaal van 2011 aan de Tweede Kamer wordt toegezonden.
  Wat betreft een nulmeting, zie het antwoord op vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  In februari ontvangt de Tweede Kamer een plan van aanpak waarin het kabinet uiteenzet hoe zij de doelstelling wil verwezenlijken.

 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord op vraag 6.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord op vraag 6.

 • Vraag 9
  Wat zijn de uitvoeringskosten die hiermee gepaard gaan?

  Zie antwoord op vraag 6.

 • Vraag 10
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet legt jaarlijks verantwoording af over het beleid via het Jaarverslag op Verantwoordingsdag. Voorts ontvangt de Tweede Kamer jaarlijks de Integrale Rapportage Handhaving waarin concrete handhavingsactiviteiten en resultaten staan opgenomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19259
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpak fraude in de bijstand (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-952
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpak fraude in de bijstand (ingezonden 13 december 2010).