Kamervraag 2010Z19257

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kindgebonden budget

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 31 december 2010 (na 18 dagen)
Indieners Femke Halsema (GL), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer , André Rouvoet (CU)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19257.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-950.html
1. Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 13.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet bezuinigt op het kindgebonden budget?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  De doelstellingen van het kabinetsbeleid zullen worden verwerkt in de reguliere operationele doelstellingen en indicatoren in de betrokken artikelen van de begroting 2012.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat zijn de nominale effecten op de uitkeringen van de bezuinigingen in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en structureel?

  In de begroting 2012 zal worden ingegaan op de inkomenseffecten die samenhangen met de maatregelen in het Regeerakkoord. Voor een nadere toelichting op de invoering van het woonlandbeginsel en de stopzetting van de export van het kindgebonden budget buiten de Europese Unie, verwijs ik u naar mijn brief van 22 december aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal betreffende de aanpak beperking export uitkeringen.

 • Vraag 7
  Wat zijn de budgettaire effecten van de bezuinigingen in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en structureel?

  De budgettaire effecten van de bezuinigingen zijn als volgt (zie Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 2 (in miljarden euro’s; + = besparing, – = intensivering):
  Een nadere uitsplitsing van maatregel Woonlandbeginsel WIA, ANW, AKW/WKB en Niet exporteren kinderbijslag buiten EU volgt bij Begroting 2012.
  Budgettaire effecten (€ mld)
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  struc.
  Maatregelen WKB
  0,2
  0,21
  0,22
  0,23
  0,23
  Woonlandbeginsel WIA, ANW, AKW/WKB
  – 0,01
  0,01
  0,01
  0,02
  0,02
  0,03
  Niet exporteren kinderbijslag buiten EU
  0,01
  0,01
  0,01
  Vermogenstoets kindgebonden budget
  0,02
  0,02
  0,02
  0,02

 • Vraag 8
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Het kabinet bereidt een wetswijziging in de Wet op het Kindgebonden Budget voor. Voor de maatregelen met betrekking tot de export van het Kindgebonden budget verwijs ik naar mijn eerder genoemde brief over dit onderwerp.

 • Vraag 9
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  In 2011. De wetgeving met betrekking tot de vermogenstoets dient in te gaan per 1 januari 2013. Voor de planning met betrekking tot de invoering van het woonlandbeginsel en stopzetting van de export verwijs ik naar mijn eerder genoemde brief over dit onderwerp.

 • Vraag 10
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie het antwoord op vraag 8.

 • Vraag 11
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet legt jaarlijks verantwoording af over het beleid via het Jaarverslag op Verantwoordingsdag.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19257
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kindgebonden budget (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-950
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kindgebonden budget (ingezonden 13 december 2010).