Kamervraag 2010Z19252

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de nationale politie

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 17 januari 2011 (na 35 dagen)
Indieners Job Cohen (PvdA), Emile Roemer (SP), Kees van der Staaij (SGP), Marianne Thieme (PvdD), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66), André Rouvoet (CU)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19252.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1085.html
1. Pagina 41 Regeerakkoord + pagina 3 Financiële bijlage.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet «een nationale politie vormt onder verantwoordelijkheid van de minister die belast is met de zorg voor veiligheid»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat wordt met de vorming van een nationale politie bereikt?

  Zoals ik heb aangegeven in mijn brief aan uw Kamer d.d. 14 december jl. 2 moet nationale politie leiden tot meer ruimte voor de professional, minder bureaucratie, minder bestuurlijke drukte, een veiliger leefomgeving en een effectievere opsporing. Daarnaast zal nationale politie moeten leiden tot een efficiëntere politieorganisatie.

 • Vraag 3
  Welke meetbare indicatoren worden gehanteerd voor het behalen van dit resultaat?

  Bij de uitwerking van de vorming van de nationale politie zal ik waar mogelijk meetbare indicatoren voor deze resultaten benoemen. Voor de te behalen resultaten ten aanzien van de reductie van bureaucratie en overhead verwijs ik naar mijn brief d.d. 14 december jl.

 • Vraag 4
  Per wanneer zal de vorming van een nationale politie zijn voltooid?

  Het tempo van de vorming van de nationale politie en de te zetten tussenstappen worden allereerst bepaald door het proces om nationale politie wettelijk te regelen via een wijziging van het eerder bij de Kamer ingediende wetsvoorstel voor vaststelling van een nieuwe politiewet (30 880). Wel wil ik binnen de kaders van de huidige Politiewet 1993 al zoveel mogelijk stappen maken richting nationale politie. Zoals ik heb aangekondigd in mijn brief d.d. 14 december jl. wil ik over de te nemen stappen afspraken maken met de korpsbeheerders. Uiteraard staat voorop dat geen onomkeerbare stappen worden gezet totdat de wetswijziging formeel van kracht is.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om de vorming van een nationale politie te realiseren?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 7
  Wanneer start het kabinet met de voorbereidingen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om de vorming van een nationale politie te realiseren?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Via het jaarverslag van het ministerie van Veiligheid en Justitie zal ik uw Kamer informeren over de bereikte resultaten ten aanzien van de vorming van de nationale politie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19252
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de nationale politie (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1085
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot de nationale politie (ingezonden 13 december 2010).