Kamervraag 2010Z19245

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de effectiviteit van de jeugdzorg door een stelselherziening

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Marianne Thieme (PvdD), Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Femke Halsema (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen jongeren sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19245.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1177.html
1. Regeerakkoord, pagina 20.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet wil dat de effectiviteit van de jeugdzorg wordt verbeterd door een stelselherziening?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Een groot aantal onderzoeken en adviezen, waaronder de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg en het SER-advies over de participatie van jongeren met gedragsproblemen (2009), wijst op fundamentele knelpunten in het functioneren van de jeugdzorg. In het Regeerakkoord is daarom een ingrijpende stelselherziening van de zorg voor jeugd afgesproken. Deze stelselherziening moet bijdragen aan integrale jeugdzorg aan kinderen en gezinnen met meervoudige problemen, versterking van eigen kracht, het voorkomen van zorgafhankelijkheid en het terugdringen van bureaucratie. Gemeenten worden in het nieuwe stelsel financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het Rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de ZvW valt.
  Tijdens de behandeling van de VWS-begroting heb ik uw Kamer toegezegd met een stappenplan over de in het Regeerakkoord aangekondigde stelselherziening te komen. In deze brief zal ik ingaan op de wijze waarop wij de doelstelling van de stelselherziening willen realiseren, evenals op de voorgenomen korting van € 300 miljoen op de zorg voor jeugd.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 9
  Kan worden toegelicht hoe de bezuiniging van 300 miljoen op de jeugdzorg zich verhouden tot een verbetering van de effectiviteit?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 10
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal binnen de reguliere cyclus verantwoording afleggen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19245
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de effectiviteit van de jeugdzorg door een stelselherziening (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1177
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de effectiviteit van de jeugdzorg door een stelselherziening (ingezonden 13 december 2010).