Kamervraag 2010Z19243

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het beperking van de doelgroep voor de AWBZ

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Emile Roemer (SP), André Rouvoet (CU), Marianne Thieme (PvdD), Job Cohen (PvdA), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen verzekeringen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19243.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1175.html
1. Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 17.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de doelgroep voor de AWBZ wil beperken?1

  Ja, ik neem aan dat u doelt op de maatregel die het IQ-criterium voor het recht op zorg in de AWBZ aanpast. Daarnaast neemt het kabinet een aantal maatregelen, zoals de overheveling van begeleiding, om de AWBZ houdbaar te maken voor juist de meest kwetsbare doelgroepen.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren? Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd? Welk percentage van de Nederlandse bevolking moet per 1 januari 2015 vallen onder de doelgroep voor de AWBZ?

  Het exacte doel is niet uitgedrukt in meetbare indicatoren. Er worden geen effect- en prestatie-indicatoren gehanteerd. AWBZ is een volksverzekering waar in beginsel elke Nederlander recht op heeft. Om voor AWBZ-zorg in aanmerking te komen, moet vervolgens worden voldaan aan de eisen, bijvoorbeeld het hebben van beperkingen en een grondslag (verstandelijke handicap, somatische beperking enz.).

 • Vraag 3
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren? Hoe groot is de doelgroep voor de AWBZ uitgedrukt als percentage van de Nederlandse bevolking?

  Er is geen nulmeting verricht. Op dit moment vindt een quickscan plaats naar de grootte van de (IQ>70)doelgroep en hun zorgvraag.
  Zoals bij vraag 2 aangegeven heeft de gehele Nederlandse bevolking in beginsel recht op de AWBZ.

 • Vraag 4
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Er zijn geen tussendoelen gesteld, anders dan in financiële zin zoals opgenomen in de financiële bijlage bij het Regeerakkoord.

 • Vraag 5
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Voor de antwoorden op deze vragen verwijs ik u naar het Regeerakkoord en Gedoogakkoord 2010–2014 en naar mijn visiebrief die in het voorjaar uw Kamer zal bereiken.

 • Vraag 6
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 7
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Vraag 8
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal binnen de reguliere cyclus verantwoording afleggen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19243
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het beperking van de doelgroep voor de AWBZ (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1175
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het beperking van de doelgroep voor de AWBZ (ingezonden 13 december 2010).