Kamervraag 2010Z19241

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de kwaliteit voor ouderenzorg

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Job Cohen (PvdA), André Rouvoet (CU), Emile Roemer , Alexander Pechtold (D66), Marianne Thieme (PvdD), Kees van der Staaij (SGP), Femke Halsema (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen ouderen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19241.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1173.html
1. Regeerakkoord, pagina 35.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet de kwaliteit van de ouderenzorg wil verbeteren?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Het kabinetsbeleid ten aanzien van verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg is erop gericht ouderen kwalitatief goede zorg te bieden. Het exacte doel is niet uitgedrukt in meetbare indicatoren. Wel staan in het Regeerakkoord en Gedoogakkoord 2010–2014 de diverse kwalitatieve maatregelen genoemd die er alle aan moeten bijdragen dat dit doel wordt bereikt. Ik verwijs u hier kortheidshalve naar.

 • Vraag 3
  Op basis van welke effect- en prestatie-indicatoren wil het kabinet de kwaliteit meetbaar maken?

  Het kabinet hanteert geen specifieke effect- en prestatie-indicatoren om de kwaliteit meetbaar te maken, maar sluit aan bij de indicatoren zoals die door de gezamenlijke partijen binnen de sector worden gehanteerd. Sinds 2007 worden in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg de indicatoren van het Kwaliteitskader verantwoorde zorg gemeten binnen de instellingen in deze sector.

 • Vraag 4
  Wat is de nulmeting per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Er zijn geen tussendoelen gesteld.

 • Vraag 6
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Voor de antwoorden op deze vragen verwijs ik u naar het Regeerakkoord en Gedoogakkoord 2010–2014 en naar mijn visiebrief die in het voorjaar uw Kamer zal bereiken.

 • Vraag 7
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 8
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 9
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal binnen de reguliere cyclus verantwoording afleggen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19241
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de kwaliteit voor ouderenzorg (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1173
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot verbetering van de kwaliteit voor ouderenzorg (ingezonden 13 december 2010).