Kamervraag 2010Z19238

Afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot overhevelen van aandoeningen met een lage ziektelast

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 24 januari 2011 (na 42 dagen)
Indieners Emile Roemer , Job Cohen (PvdA), Marianne Thieme (PvdD), André Rouvoet (CU), Femke Halsema (GL), Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19238.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1171.html
1. Financiële bijlage regeerakkoord, pagina 18 en 19.
 • Vraag 1
  Klopt het dat het kabinet aandoeningen met een lage ziektelast wil overhevelen naar aanvullende verzekeringen?1

  Verzekerde prestaties gericht op de behandeling van aandoeningen met een lage ziektelast worden uit het basispakket verwijderd. Dit is nodig om de zorg betaalbaar te houden. Vanaf 2015 moet dit leiden tot een structurele besparing van € 1,3 miljard. Of en in hoeverre dergelijke prestaties worden opgenomen in aanvullende verzekeringen is een zaak van de zorgverzekeraars. De regering beslist niet over de samenstelling van aanvullende verzekeringen.

 • Vraag 2
  Wat is het exacte doel, uitgedrukt in meetbare indicatoren?

  Zie 1.

 • Vraag 3
  Welke effect- en prestatie-indicatoren worden gehanteerd?

  Het verwijderen uit het basispakket van behandelingen gericht op aandoeningen met een lage ziektelast moet vanaf 2015 leiden tot een structurele besparing van € 1,3 miljard.

 • Vraag 4
  Kan het kabinet definiëren welke aandoeningen vallen onder een aandoening met een lage ziektelast?

  Op dit moment niet. De benadering via het lage-ziektelastcriterium vereist nadere uitwerking. Het College voor zorgverzekeringen zal om een uitvoeringstoets worden gevraagd. Ik zal in het eerste kwartaal van 2012 een plan van aanpak over de lage-ziektelastbenadering aan de Tweede Kamer presenteren. Ik heb deze toezegging overigens al gedaan in reactie op de gewijzigde motie Van der Veen c.s. (32 500 XVI, nr. 70).

 • Vraag 5
  Wat is het uitgangspunt (nulmeting) per 1 januari 2011 uitgedrukt in deze meetbare indicatoren?

  De maatregel gaat pas later in. De lage-ziektelastbenadering moet vanaf 2015 een structurele besparing opleveren.

 • Vraag 6
  Wat zijn de tussendoelen voor deze doelstelling op 31 december in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015?

  Vanaf 2015 moet het verwijderen uit het basispakket van behandelingen gericht op aandoeningen met een lage ziektelast leiden tot een structurele besparing van € 1,3 miljard. Voor de jaren 2011–2014 zijn er geen doelen gesteld.

 • Vraag 7
  Wat gaat het kabinet doen om deze doelstelling te bereiken?

  Zie 4.

 • Vraag 8
  Wanneer gaat het kabinet dit doen?

  Zie 4.

 • Vraag 9
  Welke instrumenten en middelen zijn er beschikbaar om deze doelen te bereiken?

  Zie 4.

 • Vraag 10
  Op welke manier en wanneer gaat het kabinet jaarlijks verantwoording afleggen?

  Het kabinet zal binnen de reguliere cyclus verantwoording afleggen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19238
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot overhevelen van aandoeningen met een lage ziektelast (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1171
Volledige titel: Vragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot overhevelen van aandoeningen met een lage ziektelast (ingezonden 13 december 2010).