Kamervraag 2010Z19212

Het te lang bewaren van vervoersgegevens door vervoersbedrijven en Trans Links Systems

Ingediend 13 december 2010
Beantwoord 8 februari 2011 (na 57 dagen)
Indiener Farshad Bashir (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen economie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid transport
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z19212.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1354.html
1. http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20101209_ov-chip.aspx
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat een aantal vervoersbedrijven en Trans Link Systems (TLS) op de vingers is getikt door het College bescherming persoonsgegevens (CBP), onder andere over de onacceptabel lange bewaartermijn van reisgegevens van studenten?1

  Ik heb bericht ingewonnen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het CBP heeft mij laten weten dat zij naar aanleiding van klachten van studenten en vermoedens van overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als onafhankelijk toezichthouder handhavend onderzoek heeft gedaan. Hierbij is onderzocht of de drie grote vervoerbedrijven en de kaartuitgever van de OV-chipkaart tot personen herleidbare reisgegevens langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel en of de studenten door de NS voldoende zijn geïnformeerd over het in – en uitchecken met hun OV-chipkaart.
  De conclusie van het onderzoek is volgens het CBP dat het GVB, de RET en de kaartuitgever TLS in strijd met de wet reisgegevens bewaren. Ook wordt door het CBP geconcludeerd dat NS de studenten niet goed informeert over het in- en uitchecken met een studenten OV-chipkaart. De onderzoeksbevindingen zijn op 9 december 2010 openbaar gemaakt. Hiermee is de onderzoeksfase afgesloten. De procedure is dus daarmee niet afgerond; het CBP geeft aan dat zij nog moet besluiten over handhavende maatregelen. Er is sprake van een lopende procedure bij een onafhankelijke toezichthouder. Ik wacht de uitkomst daarvan af, maar zal dit uiteraard nauwlettend volgen.

 • Vraag 2
  Deelt u het harde oordeel dat het CBP velt over deze vier bedrijven? Kunt u uw antwoord duidelijk toelichten?

  Er is sprake is van een lopende procedure bij een onafhankelijke toezichthouder die overtredingen van de Wbp heeft geconstateerd. Zoals ik in het antwoord op vraag 1 heb aangegeven, wacht ik eerst de uitkomst van die procedure af.

 • Vraag 3
  Bent u het eens met de conclusie van het CBP dat de Nederlandse Spoorwegen (NS) te weinig doet om studenten te informeren dat zij niet verplicht zijn om met hun OV-Studentenchipkaart in- en uit te checken? Acht u het wenselijk dat de NS dit alsnog goed gaat organiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid hierover als 100% aandeelhouder van de NS met de NS in gesprek te gaan, waarbij u duidelijk maakt dat de voorlichting naar studenten over het in- en uitchecken met de OV-studentenchipkaart aanzienlijk verbeterd moet worden? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wie draait er op voor eventuele sancties zoals het CBP heeft aangekondigd? Bent u het eens met de conclusie dat een eventuele sanctie ervoor zorgt dat er (bovenop uw aangekondigde forse bezuinigingen) nog minder geld zal overblijven voor goed openbaar vervoer of zal leiden tot een extra verhoging van de tarieven? Deelt u de mening dat bij een eventuele prijsverhoging de reiziger dus eigenlijk twee keer wordt benadeeld en dat dit volstrekt onwenselijk is?

  Vervoersbedrijven of TLS draaien op voor eventuele geldelijke sancties.
  Eventuele geldelijke sancties hebben echter geen invloed op de prijs van de treinkaartjes. De bestedingen aan het openbaar vervoer zijn bepaald bij de aanbestedingen van het openbaar vervoer en verder vastgelegd in of op grond van de concessie- of subsidievoorwaarden.
  De verantwoordelijkheid voor de tarieven van het regionale OV ligt bij de decentrale overheden.
  Voor NS zijn de afspraken over een maximale tariefsverhoging voor de beschermde kaartsoorten vastgelegd in de vervoersconcessie. NS mag alleen de jaarlijkse inflatie en de gebruiksvergoedingstijging doorberekenen aan haar reizigers.

 • Vraag 5
  Bent u bereid de betreffende vervoersbedrijven aan te spreken op de door het CBP vastgestelde overtredingen om te voorkomen dat het opleggen van sancties noodzakelijk zal zijn? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

  Er loopt een procedure bij een onafhankelijk toezichthouder, waarvan ik de uitkomst eerst afwacht.

 • Mededeling - 10 januari 2011

  Op 13 december 2010 ontving ik uw brief met vragen van het lid Bashir over het bewaren van persoonsgegevens door vervoerbedrijven. De beantwoording van deze vragen kost meer tijd, omdat overleg nodig is met de betrokken partijen. In verband met de kerstvakantie kan dat overleg pas deze week plaatsvinden. Daarom is het niet mogelijk de vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z19212
Volledige titel: Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het te lang bewaren van persoonsgegevens door vervoersbedrijven en Trans Link Systems (ingezonden 13 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1354
Volledige titel: Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het te lang bewaren van persoonsgegevens door vervoersbedrijven en Trans Link Systems (ingezonden 13 december 2010).