Kamervraag 2010Z18863

Een tussenoplossing voor stageproblemen voor illegale leerlingen

Ingediend 8 december 2010
Beantwoord 26 april 2011 (na 139 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen beroepsonderwijs immigratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18863.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2331.html
1. VaraOmbudsman, 3 december 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitzending van VaraOmbudsman waaruit blijkt dat illegale leerlingen nog altijd problemen kunnen ondervinden bij het vinden van een stageplaats en daardoor worden belemmerd bij de voltooiing van hun opleiding?1

  Ja, deze uitzending is bekend.

 • Vraag 2
  Bent u voornemens de toezegging van uw ambtsvoorganger uit te voeren dat geregeld zal worden dat niet langer een tewerkstellingsvergunning vereist is voor het volgen van een stage gedurende regulier vervolgonderwijs? Zo ja, wanneer gaat die wetswijziging van kracht? Zo nee, waarom niet?

  Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen mogen niet op de Nederlandse arbeidsmarkt werkzaam zijn. Daarom acht het kabinet het niet noodzakelijk dat deze vreemdelingen stage lopen en de opleiding afronden met een diploma dat kwalificeert voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het recht op het volgen van theoretisch onderwijs blijft onverkort bestaan.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat tot de tijd dat dit wettelijk geregeld is illegale leerlingen geen stage kunnen lopen omdat zij geen tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen?

  Voor het antwoord op de vragen 3 en 4 verwijs ik naar het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Staat u positief tegenover een tussentijdse oplossing die ervoor zorgt dat bedrijven geen boetes krijgen als ze illegale leerlingen aannemen om stage te lopen als onderdeel van de opleiding en daarnaast leerlingen een onderwijsvergunning kunnen krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat deze tussentijdse oplossing van kracht en hoe gaat u scholen en bedrijven daarover actief informeren?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 17 januari 2011

  Hierbij deel ik u mede dat voor de beantwoording van de Kamervragen van het lid Klaver (Groenlinks) over een tussenoplossing voor stageproblemen voor kinderen die illegaal in Nederland verblijven overleg gaande is met, onder meer, de minister van OCW. De beantwoording zal daarom niet binnen de gestelde termijn kunnen plaatsvinden. De beantwoording zal worden meegenomen bij de antwoorden van de vragen van het lid Ferrier door de minister van OCW.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18863
Volledige titel: Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een tussenoplossing voor stageproblemen voor illegale leerlingen (ingezonden 8 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2331
Volledige titel: Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een tussenoplossing voor stageproblemen voor illegale leerlingen (ingezonden 8 december 2010).