Kamervraag 2010Z18448

Megafraude met subsidie kinderoppas

Ingediend 3 december 2010
Beantwoord 21 december 2010 (na 18 dagen)
Indieners Karin Straus (VVD), Helma Neppérus (VVD)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit gezin en kinderen openbare orde en veiligheid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18448.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-880.html
1. De Telegraaf, 2 december 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel betreffende megafraude met subsidie kinderoppas?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wat vermoedelijk de totale omvang van de fraude is?

  Met de fraude zijn vermoedelijk miljoenen euro’s gemoeid.

 • Vraag 3
  Waar bestaan de dubbele controles uit die u volgens het krantenartikel gaat invoeren om de fraude in te dammen?

  De dubbele controle bestaat eruit, dat bij aanvragen voor een kinderopvangtoeslag na afloop van het toeslagjaar, extra bewijsstukken (bijvoorbeeld contracten, facturen en jaaroverzichten) worden opgevraagd en navraag wordt gedaan bij de kinderopvanginstelling of daadwerkelijk opvang heeft plaatsgevonden, voordat tot betaling van de kinderopvangtoeslag wordt overgegaan.

 • Vraag 4
  Is de controle geïntensiveerd naar aanleiding van het feit dat ook in de zomer van 2010 reeds een veroordeling met celstraf heeft plaatsgevonden naar aanleiding van fraude met kinderopvangtoeslag?

  De veroordeling met celstraf in de zomer van 2010 betrof een geval van fraude door een gastouderbureau. De fraude waar het krantenartikel van vraag 1 op doelt, betreft fraude door vijf verdachten die ten onrecht kinderopvangtoeslag voor zichzelf en voor een omvangrijke groep vraagouders hebben aangevraagd. Het toezicht van de Belastingdienst is risicogericht. Dat betekent dat het toezicht wordt geïntensiveerd als het risico op niet naleving van wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft.

 • Vraag 5
  Overweegt u, eventueel in overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, structurele maatregelen om fraude in de toekomst te voorkomen anders dan de bovengenoemde controles? Waar denkt u dan aan? Zo nee, waarom niet?

  De ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan op korte termijn de uitvoering en de regelgeving van de kinderopvangtoeslag doorlichten op frauderisico’s. Afhankelijk van de uitkomst van deze doorlichting, zal bezien worden of en welke maatregelen verder moeten worden genomen.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat in deze tijd waarin bezuinigingen op de kinderopvang plaatsvinden het zeker niet zo kan zijn dat vervolgens miljoenen aan toeslagbedragen via frauduleuze praktijken wegvloeien? Deelt u de mening dat er dus stevig moet worden opgetreden om de dader te pakken en testraffen?

  Jazeker, kinderopvangtoeslag stelt hardwerkende ouders in staat om verantwoorde opvang voor hun kinderen te regelen. Dit doel mag niet door fraude in gevaar worden gebracht en fraude moet dan ook stevig worden aangepakt. Naast de hierboven genoemde controlemaatregelen en doorlichting van de uitvoering en regelgeving op frauderisico’s, heeft de Belastingdienst een apart team opgericht dat de aanpak van de fraude coördineert en een meldpunt ingesteld, waar het publiek terecht kan met tips over misbruik of oneigenlijk gebruik.

 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat we alles op alles moeten zetten om deze bedragen tot op de laatste cent terug te halen bij de daders?

  Ja, de Belastingdienst zal alle mogelijke middelen gebruiken om de ten onrechte verkregen toeslagen terug te vorderen, inclusief dwanginvordering. Het Openbaar Ministerie heeft het voornemen de verdachten te vervolgen. Als het Openbaar Ministerie besluit niet tot vervolging over te gaan, heeft de Belastingdienst nog de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18448
Volledige titel: Vragen van de leden Straus en Neppérus (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over megafraude met subsidie kinderoppas (ingezonden 3 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-880
Volledige titel: Vragen van de leden Straus en Neppérus (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over megafraude met subsidie kinderoppas (ingezonden 3 december 2010).