Kamervraag 2010Z17198

Onderzoek naar de uitvoerbaarheid van strafbaarstelling van illegaliteit

Ingediend 19 november 2010
Beantwoord 30 november 2010 (na 11 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z17198.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-650.html
1. De Pers, 14 november 2007.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht waaruit blijkt dat oud-minister Verdonk voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in haar ambtsperiode een onderzoek instelde naar de mogelijkheid van het strafbaar stellen van illegaliteit?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat waren de belangrijkste conclusies uit dat onderzoek ten opzichte van noodzaak en haalbaarheid van het strafbaar stellen van illegaliteit? Hoe beoordeelt u deze conclusies?

  Er is geen sprake van een onderzoek, maar van interne ambtelijke advisering waarvan de resultaten zijn neergelegd in de illegalennota die in 2004 naar de Tweede Kamer is gezonden (TK 2003–2004, 29 537, nr. 2).
  In het regeerakkoord staat dat het kabinet zal inzetten op de strafbaarstelling van illegaliteit. Volgend jaar zal ik mijn visie op de aanpak van illegaliteit naar de Tweede Kamer sturen. In die visie zal ik, in afstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie, een voorstel doen voor de invulling van de strafbaarstelling van illegaliteit.

 • Vraag 3
  Is de situatie na het verschijnen van het onderzoek wat betreft noodzaak en haalbaarheid van strafbaarstelling van illegaliteit veranderd? Zo ja, wat is er veranderd en in hoeverre is dat van invloed op de huidige beleidsvoornemens?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u het betreffende onderzoek dat in opdracht van oud-minister Verdonk is uitgevoerd naar de Kamer sturen vóór de begrotingsbehandeling Immigratie en Asiel?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z17198
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie over onderzoek naar de uitvoerbaarheid van strafbaarstelling van illegaliteit (ingezonden 19 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-650
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie over onderzoek naar de uitvoerbaarheid van strafbaarstelling van illegaliteit (ingezonden 19 november 2010).