Kamervraag 2010Z15083

Het woningbeleid voor samenwoners

Ingediend 21 oktober 2010
Beantwoord 9 december 2010 (na 49 dagen)
Indiener Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z15083.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-744.html
1. De Telegraaf, 19 oktober 2010: «Zonder relatie geen woning».
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het feit dat in een stad met grote woningkrapte (zoals in Amsterdam) waar mensen die ruimte besparen door samen te leven uit hun woning worden gezet?1

  Amsterdam is op dit moment bezig haar beleid inzake de sturing op de woonruimteverdeling te herzien en opnieuw te formuleren. Beleidsmatige keuzes waarbij de afweging ten aanzien van doelgroepen (zowel studenten als gezinnen met een laaginkomen) gemaakt wordt zijn in beginsel een lokale aangelegenheid. De discussie hierover zal dan ook in de gemeenteraad van Amsterdam gevoerd worden. Sturing op de woonruimteverdeling is mogelijk binnen de kaders van de Huisvestingswet waarvoor ik als minister systeemverantwoordelijk ben.

 • Vraag 2
  Is ditzelfde beleid ook in andere steden aan de orde? Zijn er andere steden die eenzelfde soort regeling hebben waardoor deze problemen ook in andere steden kunnen gaan spelen?

  Ik heb geen signalen ontvangen over andere steden dan Amsterdam voor wat betreft het huisvestingsbeleid voor personen die samenwonen.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat stimulering van doorstroom op de woningmarkt door aanpak van scheefwonen en het tegengaan van leegstand, prioriteit heeft boven de aanpak van studenten en andere samenwonenden?

  De keuzes in het beleid voor een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte in gemeenten zijn in beginsel een lokale aangelegenheid en dienen in de gemeenteraad te worden besproken en vastgesteld.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om aan dit beleid een einde te maken? Welke mogelijkheden heeft u hiertoe?

  Net als elke andere gemeente moet ook de gemeente Amsterdam zich bij het huisvestingsbeleid aan de daarvoor geldende (wettelijke) voorschriften houden. Wanneer er sprake is van een mogelijke overtreding kan ik de VROM-Inspectie opdracht geven hier nader onderzoek naar te doen en indien sprake is van strijdigheid met regelgeving eventueel in te grijpen. Een beleidsmatige discussie binnen de gemeente Amsterdam en het eventueel aanpassen van de verordening zijn voor mij geen aanleiding voor een dergelijk onderzoek in de gemeente Amsterdam.

 • Mededeling - 12 november 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de Kamervragen van het lid Verhoeven (D66) over duurzaam wonen in Amsterdam helaas niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord. Deze Kamervragen, met uw kenmerk 2010Z215083, zijn ingezonden op 21 oktober 2010. Voor de beantwoording van deze Kamervragen is nog niet alle noodzakelijke informatie voorhanden. Ik zal u de beantwoording zo spoedig mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z15083
Volledige titel: Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het woningbeleid voor samenwoners (ingezonden 21 oktober 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-744
Volledige titel: Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het woningbeleid voor samenwoners (ingezonden 21 oktober 2010).