Kamervraag 2010Z14346

Het visa waiver program (VWP)

Ingediend 7 oktober 2010
Beantwoord 17 november 2010 (na 41 dagen)
Indiener Fred Teeven (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z14346.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-495.html
1. Trouw 30 september «VS mogen bij data politie Oostenrijk», 30 september 2010.
2. Diepresse.com, USA drohten Österreich mit Visapflicht, 28 september 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «VS mogen bij data politie Oostenrijk» in Trouw?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het juist dat de Verenigde Staten (VS) Nederland om een soortgelijke regeling (conform Oostenrijk) hebben verzocht?2 Zo ja, welke verzoeken zijn er door de VS gedaan?

  Amerikaanse wetgeving, waaronder de Immigratie en Nationaliteitswetgeving en de Protect America Act 2007, schrijft voor dat de Amerikaanse regering met landen die deelnemen aan het Visa Waiver Program, of daarvoor in aanmerking willen komen, maatregelen overeenkomt om de uitwisseling van informatie met betrekking tot de veiligheid en de rechtshandhaving te versterken. Daarbij gaat het om afspraken inzake de uitwisseling van gegevens over vermiste paspoorten, de uitwisseling van gegevens met het Terrorist Screening Center en de uitwisseling van gegevens inzake ernstige misdaden.
  In 2009 hebben de Verenigde Staten van Amerika (VS) en Nederland in een briefwisseling bevestigd dat zij zullen doorgaan met het rapporteren over verloren en gestolen paspoorten ten behoeve van de database «Lost and Stolen Travel Documents» van Interpol. Voor Nederland is dit in lijn met Gemeenschappelijk Standpunt 2005/69/JHA van de Raad van de Europese Unie uit 2005.
  Wat betreft het verzoek tot uitwisseling van gegevens inzake ernstige misdaden verwijs ik naar de brieven van 14 juni en 13 augustus 2010 die mijn ambtsvoorganger, mede in zijn hoedanigheid van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, aan uw Kamer heeft gestuurd (TK, 2009–2010, 32 123 VI, nrs. 109 en 12 4).
  Het Amerikaanse Terrorist Screening Center (TSC) is ondergebracht bij de FBI en beheert een databank met persoonsgegevens over veroordeelde terroristen en van terrorisme verdachte personen. De VS hebben Nederland verzocht tot afspraken te komen over de uitwisseling van gegevens met deze databank. De besprekingen met de VS hierover zijn in een verkennend stadium. Net als bij de in de genoemde brieven beschreven Prevention and Combating of Serious Crime Agreement (PCSC-overeenkomst) het geval was, zal uw Kamer nader worden geïnformeerd over dit verzoek op het moment dat de beoordeling van het Amerikaanse verzoek door de Nederlandse regering is afgerond en de eventuele onderhandelingen daarover met de VS kunnen worden gestart.

 • Vraag 3
  Ziet u in dezen een rol voor de Europese Commissie om te interveniëren? Zo nee, waarom niet?

  Nee, het gaat om gegevens uit nationale databanken die onder verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen.

 • Vraag 4
  Bent u (hoe dan ook) bereid dit bij de Europese Commissie aan de orde te stellen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat is uw mening over de zogenaamde directe toegang tot de politiedata?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Is er sprake van een volwaardige, en dus ook wederkerige, data-uitwisselingsovereenkomst tussen de VS en Oostenrijk?

  Het is niet aan mij om de voorgenomen overeenkomst tussen de VS en Oostenrijk te beoordelen. Voor wat betreft de voorgenomen PCSC-overeenkomst tussen de VS en Nederland heeft Nederland het standpunt ingenomen dat sprake dient te zijn van wederkerigheid (ik verwijs naar de in het antwoord op vragen 2, 5 en 7 genoemde brieven).

 • Vraag 7
  Acht u een soortgelijke data-uitwisselingsovereenkomst tussen de VS en Nederland noodzakelijk? Zo ja, waarom?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 29 oktober 2010

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Hennis-Plasschaert en het toenmalige lid Teeven (beiden VVD) over het visa waiver program (VWP) (ingezonden 7 oktober 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z14346
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Teeven (beiden VVD) aan de minister van Justitie over het visa waiver program (VWP) (ingezonden 7 oktober 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-495
Volledige titel: Vragen van de leden Hennis-Plasschaert en Teeven (beiden VVD) aan de minister van Justitie over het visa waiver program (VWP) (ingezonden 7 oktober 2010).