Kamervraag 2010Z13166

De onafhankelijkheid van de advocaat in loondienst

Ingediend 20 september 2010
Beantwoord 22 oktober 2010 (na 32 dagen)
Indiener Jeroen Recourt (PvdA)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen burgerlijk recht economie overige economische sectoren recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z13166.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-274.html
1. Orde van de Dag, Akzo-uitspraak dwingt tot discussie onafhankelijkheid Cohen-advocaat?
2. http://www.advocatenorde.nl/public/arrestvhof.doc
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Loorbach: Akzo-uitspraak dwingt tot discussie onafhankelijkheid Cohen-advocaat»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke praktische gevolgen heeft de genoemde uitspraak van het Hof van Justitie2voor de advocaat in dienstbetrekking (bij niet-advocaten)?

  De uitspraak van het Hof van Justitie heeft als praktisch gevolg dat een advocaat die in dienstbetrekking is bij zijn cliënt geen beroep op de bescherming van vertrouwelijkheid kan doen bij verificatieprocedures verricht door de Europese Commissie op grond van het Europese mededingingsrecht.

 • Vraag 3
  Wat is uw mening over het in het arrest gestelde dat het begrip onafhankelijkheid van de advocaat niet enkel positief – door een verwijzing naar de gedragsrechtelijke voorwaarden – maar ook negatief – door de nadruk op het ontbreken van een dienstbetrekking – omschreven wordt?

  De reikwijdte van deze uitspraak is thans nog niet goed te overzien. Deze uitspraak dwingt tot een bezinning over de onafhankelijkheid en het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking. Daartoe zal ik overleg voeren met betrokken partijen als de NOvA, het Verbond van Verzekeraars en het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen. Over de uitkomsten hiervan zal ik u nader informeren.

 • Vraag 4
  Kan als gevolg van deze uitspraak een advocaat in dienstbetrekking bij een niet-advocaat nog langer onafhankelijk worden genoemd? Zo ja, waarom? Zo nee, kan een dergelijke advocaat dan nog wel voldoen aan de kernwaarden, zoals die met voorliggend wetsvoorstel over de positie van de advocaat in de rechtsorde (Kamerstuk 32 382) moeten worden verankerd?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 8 oktober 2010

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Recourt (PvdA) over de onafhankelijkheid van de advocaat in loondienst (ingezonden 20 september 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z13166
Volledige titel: Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Justitie over de onafhankelijkheid van de advocaat in loondienst (ingezonden 20 september 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-274
Volledige titel: Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Justitie over de onafhankelijkheid van de advocaat in loondienst (ingezonden 20 september 2010).