Kamervraag 2010Z13164

Problematiek rondom de aansluiting van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) en het Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB) op C-2000 en dan meer in het bijzonder het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN)

Ingediend 20 september 2010
Beantwoord 4 november 2010 (na 45 dagen)
Indieners Lutz Jacobi (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Coşkun Çörüz (CDA), Magda Berndsen (D66)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z13164.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-378.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de (financiële) problematiek rondom de aansluiting van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) en het Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB) op C2000 en dan meer in het bijzonder het NAFIN-netwerk?

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom bent u van mening dat ten behoeve van C2000 enkel en alleen het NAFIN dient te worden gebruikt?

  Het Communicatienetwerk C2000 is essentieel voor de onderlinge communicatie en samenwerking van organisaties met wettelijke taken ten behoeve van de veiligheid van burgers en is tevens een belangrijk middel voor de veiligheid van de hulpverleners. Zowel in alledaagse situaties als in rampen en crisissituaties is deze communicatie en samenwerking essentieel. Onder dergelijke omstandigheden kan de capaciteit van openbare netwerken te gering zijn en is het niet altijd mogelijk om de beschikbare capaciteit van het openbare net uitsluitend toe te wijzen aan de communicatiecapaciteit van de hulpverleningsdiensten tbv. van het afhandelen van de ramp of calamiteit.
  Tevens is van belang dat bij speciale eenheden van de politie gewerkt wordt met end-to-end encryptie verbindingen. Om de kwetsbaarheid tot een minimum te beperken en te borgen dat de hulpverleningsdiensten onder alle omstandigheden kunnen blijven functioneren is het essentieel dat er gebruik wordt gemaakt van een gesloten netwerk.
  Vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, controleerbaarheid en beheersbaarheid van het C-2000 netwerk dienen derhalve gegarandeerd te zijn. Met behulp van NAFIN – een gesloten netwerk – kan aan deze eisen worden voldaan.

 • Vraag 3
  Vindt u het een terechte zaak dat zowel de MkNN als de OCSB een aanzienlijke kostenbesparing wordt onthouden door deze toekomstige meldkamers niet toe te staan een bedrijfszekere openbare glasverbinding te gaan gebruiken?

  Ik vind het een terechte zaak dat onze hulpverleners worden uitgerust met de best beschikbare communicatiemiddelen. Daar worden vanuit het rijk zeer hoge eisen aangesteld. Deze eisen zijn bij alle regio’s bekend.
  De kosten waar het hier met name om gaat zijn de extra kosten voor het graven van de uitlopers van NAFIN naar de gekozen locatie. Bij de start van het project en de locatiekeuze had hier rekening mee kunnen worden gehouden.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om, zo nodig in samenspraak met de betrokkenen, tot een herziening en/of een oplossing te komen?

  Gezien het belang van C-2000 voor de veiligheid van zowel burgers als hulpverleners en de strenge eisen die hierdoor worden gesteld aan het netwerk, zie ik geen ruimte om tot een herziening te komen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid een substantieel bedrag beschikbaar te stellen, nu u persisteert in het verplichte gebruik van het NAFIN dat tot een kostenpost van € 1.6 miljoen voor de MkNN en € 2.5 miljoen voor het OCSB leidt, om op die wijze de door u gewenste samenvoegingen te stimuleren?

  De eisen die vanuit BZK worden gesteld aan meldkamers – waaronder een aansluiting op het NAFIN ten behoeve van het bedienen van het C-2000 netwerk vanuit de meldkamers – zijn bekend in de regio’s. Ik ga er dan ook vanuit dat dit soort kostenposten zijn opgenomen in de begroting van de betreffende regio(«s). Daarbij kunnen – door samenvoeging van meldkamers – kostenbesparingen worden gerealiseerd.

 • Mededeling - 14 oktober 2010

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden de Rouwe, Jacobi, Berndsen en Çörüz over de problematiek rondom de aansluiting van de Meldkamer Noord-Nederland en het Operationeel Centrum Stichtse Brug op C-2000 en dan meer in het bijzonder het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN), die werden ingezonden op 20 september 2010 met kenmerk 2010Z13164, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z13164
Volledige titel: Vragen van de leden De Rouwe (CDA), Jacobi (PvdA), Berndsen (D66) en Çörüz (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problematiek rondom de aansluiting van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) en het Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB) op C-2000 en dan meer in het bijzonder het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). (ingezonden 20 september 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-378
Volledige titel: Vragen van de leden De Rouwe (CDA), Jacobi (PvdA), Berndsen (D66) en Çörüz (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problematiek rondom de aansluiting van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) en het Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB) op C-2000 en dan meer in het bijzonder het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). (ingezonden 20 september 2010).