Kamervraag 2010Z12131

Het topsalaris van de collegevoorzitter van de TU-Delft

Ingediend 2 september 2010
Indiener Jasper van Dijk
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z12131.html
1. http://punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=12012&Itemid=34
2. Kamerstuk 30 111, nr. 32.
3. de Volkskrant, 31 augustus 2010.
4. http://www.youtube.com/watch?v=O9u9UKL3Dl0
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat de bestuursvoorzitter van de Technische Universiteit (TU) Delft 200 000 euro verdient, exclusief pensioenbijdrage?1
 • Vraag 2
  Hoe verhoudt dit zich tot uw eis drie jaar geleden dat het salaris van de nieuwe collegevoorzitter onder de balkenendenorm moest blijven? Is het waar dat u de Raad van Toezicht «dreigde te schorsen als het salaris te hoog zou zijn»? Gaat u dit alsnog doen, aangezien de Raad van Toezicht blijkbaar lak had aan uw eis?
 • Vraag 3
  Is het waar dat uw uitspraken op 10 oktober 2008 dat de TU Delft «binnen de norm is gebleven» en dat dit «bewijst dat het mogelijk is topbestuurders binnen de vastgestelde kaders aan te stellen», niet meer opgaan? Wat gaat u doen om dit alsnog waar te maken?2
 • Vraag 4
  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de wet op het maximumsalaris in de publieke sector? Wanneer ontvangt de Kamer dit wetsvoorstel?
 • Vraag 5
  Bent u het ermee eens dat bonussen meetellen in de berekening van het salaris? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen tegen de beloningsconstructie van de TU Delft?
 • Vraag 6
  Bent u bereid met de universiteit in overleg te gaan over aanpassing van het salaris van de bestuursvoorzitter? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat een topsalaris van twee ton voor een bestuursvoorzitter extra wrang is in verband met de geplande bevriezing van de salarissen van universiteitsmedewerkers?3
 • Vraag 8
  Erkent u dat het bevriezen van de lonen van universiteitspersoneel in strijd is met het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers anderhalf jaar geleden sloten? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening dat het hoge salaris van de collegevoorzitter tevens buitengewoon pijnlijk is vanwege de bezuiniging van 45 miljoen euro aan de TU Delft? Kunt u zich voorstellen dat universiteitsmedewerkers verbolgen zijn over het hoge salaris van de voorzitter van het College van Bestuur?4
 • Vraag 10
  Welke andere bestuurders in het (hoger) onderwijs verdienen meer dan de balkenendenorm? Bent u bereid een overzicht aan de Kamer te sturen?
 • Mededeling - 24 september 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk over het topsalaris van de collegevoorzitter van de Technische Universiteit Delft ingezonden datum 2 september 2010 niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z12131
Volledige titel: Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het topsalaris van de collegevoorzitter van de TU-Delft iIngezonden 2 september 2010).