Kamervraag 2010Z11828

De houding van de gemeente Amsterdam inzake het uitvoeren van de kraakwet

Ingediend 24 augustus 2010
Beantwoord 13 september 2010 (na 20 dagen)
Indiener Betty de Boer (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11828.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3322.html
1. De Telegraaf, 21 augustus 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Amsterdamse krakers vrijuit»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kent u de notitie van burgemeester Van der Laan, waarin volgens De Telegraaf gemeld wordt dat het handhaven van de nieuwe Wet Kraken en leegstand geen prioriteit heeft bij het hoofdstedelijk gemeentebestuur? Bent u bereid kennis te nemen van deze notitie en deze ter informatie aan de Kamer te verstrekken, en na te gaan wat de status is van deze notitie?

  Zoals in antwoord op vragen van de leden Vietsch, Ten Hoopen en Van Bochove (allen CDA) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Wet kraken en leegstand (ingezonden 9 juni 2010) is aangegeven, vindt over de handhaving van het kraakverbod afstemming in de lokale driehoek plaats, teneinde de beschikbare politiecapaciteit evenwichtig te verdelen over de door het Openbaar Ministerie aangedragen strafrechtelijke prioriteiten en de door de burgemeester aangedragen prioriteiten op het terrein van openbare orde en veiligheid (Tweede Kamer 2009–2010, nr. 2740).
  Blijkens informatie die ik recentelijk van de gemeente Amsterdam ontving, wordt over dit onderwerp eind september in driehoeksverband een notitie besproken. Aan deze notitie wordt op dit moment nog gewerkt en de inhoud ervan staat dan ook nog niet vast.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat door het parlement vastgestelde wetten uitgevoerd dienen te worden, en niet ad hoc terzijde geschoven kunnen worden door willekeurige overheden? Zo nee, waarom niet? Welke actie gaat u nemen om ervoor te zorgen dat de gemeente Amsterdam de uitvoering van de Wet Kraken en leegstand ter hand neemt?

  Ja. Zie verder het antwoord op vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11828
Volledige titel: Vragen van het lid De Boer (VVD) aan ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Justitie over de houding van de gemeente Amsterdam inzake het uitvoeren van de kraakwet (ingezonden 24 augustus 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3322
Volledige titel: Vragen van het lid De Boer (VVD) aan ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Justitie over de houding van de gemeente Amsterdam inzake het uitvoeren van de kraakwet (ingezonden 24 augustus 2010).