Kamervraag 2010Z11033

Het bericht dat de meeste ’Marokkanengemeenten’ geen prestatieafspraken over het terugdringen van criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid bij Marokkaans-Nederlandse jongeren willen maken

Ingediend 16 juli 2010
Beantwoord 8 september 2010 (na 54 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen immigratie migratie en integratie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z11033.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3278.html
1. Trouw d.d. 15 juli 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht ««Marokkanengemeenten» weigeren doelen te stellen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de overgrote meerderheid van de zogenaamde Marokkanengemeenten domweg weigert om duidelijke prestatieafspraken te maken over het terugdringen van criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid bij Marokkaans-Nederlandse jongeren, maar niettemin wel jaarlijks de extra 7 miljoen Euro aan belastinggeld incasseert die is vrijgemaakt om de Marokkanenproblematiek aan te pakken, dit in ruil voor wat vage toezeggingen?

  Nee. Het Rijk heeft met de 22 samenwerkende gemeenten concrete prestatieafspraken gemaakt, te weten de volgende trendbreuk: in 2012 hebben alle gemeenten een afname gerealiseerd van de oververtegenwoordiging bij schooluitval, werkloosheid en criminaliteit. Met deze prestatieafspraken hebben alle gemeenten zich gebonden aan concrete doelstellingen.
  Een jaarlijkse monitor zal duidelijk maken hoe de voortgang per gemeente is. De uitkomsten van de monitor zullen onderdeel zijn van jaarlijks bestuurlijk overleg met de gemeenten. Mocht uit de monitor en het bestuurlijk overleg blijken dat er gemeenten zijn die onvoldoende resultaat boeken, dan kan de ultieme sanctie zijn dat de bijdrage van het Rijk wordt stopgezet.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat hiermee opnieuw is aangetoond dat de «pappen en nathouden»-aanpak van de door Marokkanen veroorzaakte problemen helemaal niet werkt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid onmiddellijk te stoppen met het geld uitgeven richting gemeenten die daar niets concreets mee doen?

  Nee. Zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u nu eindelijk bereid om te stoppen met deze cultuur van «subsidies en experimenten» en in plaats daarvan in te zetten op het van de straat halen van overlastgevers, hen veel harder te straffen en waar mogelijk (in geval van verblijfsvergunning of dubbele nationaliteit) over te gaan tot verwijdering uit Nederland?

  Nee. Zie het antwoord op vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z11033
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de meeste «Marokkanengemeenten» geen prestatieafspraken over het terugdringen van criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid bij Marokkaans-Nederlandse jongeren willen maken (ingezonden 16 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3278
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de meeste «Marokkanengemeenten» geen prestatieafspraken over het terugdringen van criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid bij Marokkaans-Nederlandse jongeren willen maken (ingezonden 16 juli 2010).