Kamervraag 2010Z09569

Het lot van Koerdische kinderen in gevangenissen in Turkije

Ingediend 18 juni 2010
Beantwoord 9 juli 2010 (na 21 dagen)
Indiener Harry van Bommel
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09569.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2892.html
1. Trouw, 17 juni 2010: «Turkije laat «eigen» kinderen aan lot over».
2. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar nr. 2996, zi…
3. Tijdschrift voor de rechten van het kind. Uitgave Defence for Children. Turkije kweekt minderjarige militanten, Right!
 • Vraag 1
  Is het waar dat de Turkse regering beloofd had dat de Wet Bestrijding Terreur na mei van dit jaar niet langer van toepassing op kinderen zou zijn, maar dat de wet nog steeds van kracht is?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich uw uitspraak dat u zult blijven aandringen op «redelijker toepassing» van deze wetgeving?2 Deelt u, mede in het licht van de zomersluiting van het Turkse parlement, de mening dat spoed is geboden dat de Turkse regering de toepassing van deze wet voor kinderen intrekt? Indien nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen onderneemt u hierin?

  Genoemde straffen zijn, zoals ik de Kamer eerder heb geïnformeerd, het gevolg van een amendering van de Anti-Terrorismewet in 2006, waarbij jongeren, in de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar, als volwassenen veroordeeld kunnen worden. Momenteel krijgt deze Anti-Terrorismewet in Turkije voorrang boven het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind. De Europese Commissie en EU-lidstaten hebben eerder al, onder meer op dit punt, kritiek geleverd op de Turkse anti-terrorismewetgeving. Zo is aangedrongen op een redelijker toepassing van deze wetgeving, met inachtneming van het proportionaliteitsbeginsel.
  Mede in dit licht heeft de Turkse regering benadrukt prioriteit te zullen geven aan amendering van de bewuste wetgeving. Volgens laatste berichten is de parlementaire behandeling in de tweede week van juli voorzien. Afgewacht moet worden of dit daadwerkelijk gaat lukken.

 • Vraag 3
  Deelt u de analyse dat de gevangen genomen kinderen zullen radicaliseren en dat dat een zeer ongewenst resultaat van deze wet is?3

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de Koerdische kwestie met grotere urgentie op de agenda van de toetredingsbesprekingen met de EU zou moeten komen teneinde deze en andere voortdurende mensenrechtenschendingen in Turkije te doen beëindigen? Indien nee, waarom niet?

  Verbetering van de sociale, economische, culturele en politieke rechten van de Koerdische minderheid in Turkije is voor de Nederlandse regering een belangrijke prioriteit. Daarom zal Nederland zowel bilateraal als via de EU het belang hiervan aan de orde blijven stellen. De Nederlandse Ambassade in Ankara volgt de ontwikkelingen, mede om die reden, op de voet.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09569
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het lot van Koerdische kinderen in gevangenissen in Turkije (ingezonden 18 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2892
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het lot van Koerdische kinderen in gevangenissen in Turkije (ingezonden 18 juni 2010).