Kamervraag 2010Z09081

De arrestatie van een kopstuk van de radicaal islamitische terreurbeweging Hamas

Ingediend 3 juni 2010
Beantwoord 4 augustus 2010 (na 62 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Ed Anker (CU)
Beantwoord door Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09081.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3007.html
1. Elsevier, 2 juni 2010: «Nederlandse anti-Israël activist is kopstuk van Hamas».
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een Nederlander van Palestijnse afkomst die door Israël was gearresteerd, maar inmiddels weer is vrijgelaten, een kopstuk is van de radicaal islamitische terreurbeweging Hamas?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat deze Nederlander van Palestijnse afkomst lid is van de Nederlandse tak van Hamas, c.q. andere verboden organisaties?

  Over individuele zaken zoals de onderhavige kan ik geen mededelingen doen.

 • Vraag 3
  Is het waar dat betrokkene in het verleden eveneens werkzaam is geweest voor al-Aksa, een Nederlandse stichting die verdacht werd van fondsenwerving voor Hamas, en zo ja, bestaat er reden te vermoeden dat hij, al dan niet in samenhang hiermee, voor de Nederlandse wet strafbare feiten heeft begaan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven of het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek overweegt op grond van bovenstaande feiten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hebben bovenstaande feiten, indien zij waar zijn, consequenties voor de verblijfsrechtelijke status van betrokkene en zo ja, welke?

  Zoals aangegeven in het antwoord op vragen 2 t/m 4 kan ik over individuele zaken als de onderhavige geen mededelingen doen. In het algemeen is het zo dat op grond van artikel 14, eerste lid van de Rijkswet op het Nederlanderschap het Nederlanderschap kan worden ingetrokken indien blijkt dat de betrokkene valse verklaringen heeft afgelegd, bedrog heeft gepleegd of relevante feiten heeft verzwegen bij de indiening van een naturalisatieverzoek of het afleggen van een optieverklaring. Intrekking is niet mogelijk als een periode van twaalf jaar is verstreken sinds de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap, tenzij sprake is van een veroordeling voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdrijven.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen gezien de urgentie van de zaak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 juni beantwoorden?

  Dat is vanwege het vereiste dossieronderzoek bij de betrokken instanties helaas niet mogelijk gebleken.

 • Mededeling - 19 juli 2010

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Voordewind en Anker over de arrestatie van een kopstuk van een radicaal islamitische terreurbeweging Hamas met kenmerk 2010Z09081 die werden ingezonden op 4 juni 2010, wil ik u meedelen, mede namens de de Minister van Justitie, dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De reden hiervoor is dat informatie moet worden ingewonnen, hetgeen tot enige vertraging leidt. Zodra de benodigde informatie beschikbaar is wordt de beantwoording u onverwijld aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09081
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind en Anker (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie over de arrestatie van een kopstuk van de radicaal islamitische terreurbeweging Hamas (ingezonden 3 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3007
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind en Anker (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie over de arrestatie van een kopstuk van de radicaal islamitische terreurbeweging Hamas (ingezonden 3 juni 2010).