Kamervraag 2010Z07521

De medwerking van Staatsbosbeheer aan de realisatie van een fietspad over de Gouden Bodem

Ingediend 27 april 2010
Beantwoord 20 mei 2010 (na 23 dagen)
Indieners Joop Atsma (CDA), Eddy van Hijum (CDA)
Beantwoord door Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
Onderwerpen cultuur en recreatie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07521.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2523.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de wens van de gemeente Wymbritseradiel en de Plaatselijk Belang-organisaties van Heeg en Woudsend om een natuurwandel- en fietspad aan te leggen over de westoever van de Gouden Bodem?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat Staatsbosbeheer niet bereid is om medewerking aan de realisatie van deze wandel- en fietsverbinding te verlenen vanwege de landschappelijke en ecologische betekenis van het betreffende gebied?

  De Gouden Bodem is een eiland in het Friese merengebied (Heegermeer/ Fluessen). Het gebied heeft een Natura 2000-status en is in natuurpacht uitgegeven aan een agrarisch ondernemer.
  In het broedseizoen (maart–juni) is rust in het gebied noodzakelijk uit oogpunt van weidevogelbeheer.
  In het winterseizoen overwinteren er vele duizenden ganzen in het gebied. Langs de westkant is bovendien een plas-drasgebied ingericht waarin vele watervogels/ steltlopers broeden en foerageren. Hier broedt ook de beschermde bruine kiekendief.
  Van Staatsbosbeheer begrijp ik dat zij graag wil werken aan een goede recreatieve ontsluiting in de regio met draagvlak van zowel de betrokken gemeenten als de provincie. Ik wil deze ontwikkeling afwachten.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat recreatief medegebruik van natuurgebieden mogelijk moet zijn, mits er voorzieningen worden getroffen om natuurschade zo veel mogelijk te voorkomen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid Staatsbosbeheer de opdracht te geven om opnieuw in overleg te gaan met de initiatiefnemers over de realisatie van een natuurwandel- en fietsroute en de voorwaarden die daaraan vanuit het natuurbeheer gesteld moeten worden?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07521
Volledige titel: Vragen van de leden Van Hijum en Atsma (beiden CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de medewerking van Staatsbosbeheer aan de realisatie van een fietspad over de Gouden Bodem (ingezonden 27 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2523
Volledige titel: Vragen van de leden Van Hijum en Atsma (beiden CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de medewerking van Staatsbosbeheer aan de realisatie van een fietspad over de Gouden Bodem (ingezonden 27 april 2010).