Kamervraag 2010Z07312

Berekeningen die worden gebruikt bij de risicobepaling van LPG-stations

Ingediend 22 april 2010
Beantwoord 10 juni 2010 (na 49 dagen)
Indiener Eddy Bilder (CDA)
Beantwoord door Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid rampen verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07312.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2624.html
1. NOVA, 20 april jl.
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de tv-uitzending van NOVA waarin de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) beweert dat de berekeningen die worden gebruikt bij de risicobepaling voor LPG-stations niet kloppen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft de AGS over deze kwestie contact gezocht met het ministerie?

  Op 16 november 2009 waren twee medewerkers van het ministerie van VROM aanwezig bij een bijeenkomst van de klankbordgroep. Sindsdien is tot aan de uitzending van NOVA niets meer vernomen van de AGS.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening van de AGS? Zo ja, welke consequenties verbindt u aan het feit dat de gehanteerde rekenmethodes niet kloppen? Zo nee, wordt hierover met de AGS een nadere discussie aangegaan?

  Mijn eerste indruk is dat omwonenden van LPG-tankstations niet aantoonbaar meer gevaar lopen dan tot nu toe werd aangenomen. Zodra ik het rapport van de AGS zorgvuldig heb bestudeerd en een oordeel daarover van het Centrum Externe Veiligheid van het RIVM heb ontvangen, zal ik mijn conclusies trekken. Die conclusies verwerk ik in het standpunt dat u binnen drie maanden zult ontvangen. Voordat ik het standpunt verstuur wordt de AGS in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

 • Vraag 4
  Welke acties gaat u ondernemen, zowel op het dossier van LPG als ook met betrekking tot de opslag van chloor en ammoniak, waarop volgens de AGS dezelfde kritiek van toepassing is?

  Het rapport vormt vooralsnog voor mij geen aanleiding om vooruitlopend op mijn standpunt acties te ondernemen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07312
Volledige titel: Vragen van het lid Bilder (CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeer over berekeningen die worden gebruikt bij de risicobepaling van LPG-stations (ingezonden 22 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2624
Volledige titel: Vragen van het lid Bilder (CDA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeer over berekeningen die worden gebruikt bij de risicobepaling van LPG-stations (ingezonden 22 april 2010).