37,3 %
62,7 %

CU

FVD

SGP

PvdD

SP

Volt

VVD

GroenLinks-PvdA

PVV

BBB

CDA

D66

NSC

JA21

DENK


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ROODERKERK

Ontvangen 18 april 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Na artikel 41a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 41b. Hoorrecht basisondersteuningsvoorzieningen

Indien voor een leerling basisondersteuningsvoorzieningen worden getroffen, stelt het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid hierover, op een door de leerling te bepalen wijze, vrijelijk zijn mening naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op het treffen van de basisondersteuningsvoorzieningen.

II

In artikel II wordt na onderdeel H een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ha

Na artikel 40a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 40aa. Hoorrecht basisondersteuningsvoorzieningen

Indien voor een leerling basisondersteuningsvoorzieningen worden getroffen, stelt het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid hierover, op een door de leerling te bepalen wijze, vrijelijk zijn mening naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op het treffen van de basisondersteuningsvoorzieningen.

III

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt de onderdeelsaanduiding «A» ingevoegd.

2. In onderdeel A (nieuw), aanhef, vervalt «van de Wet primair onderwijs BES».

3. Voor onderdeel A (nieuw) wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

De Wet primair onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd:.

4. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

B

Na artikel 45 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 45a. Hoorrecht deskundige ondersteuning

Indien voor een leerling in deskundige ondersteuning wordt voorzien, stelt het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid hierover, op een door de leerling te bepalen wijze, vrijelijk zijn mening naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op het treffen van de deskundige ondersteuning.

IV

In artikel IV wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Na artikel 2.44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.44a. Hoorrecht basisondersteuningsvoorzieningen

Indien voor een leerling basisondersteuningsvoorzieningen worden getroffen stelt het bevoegd gezag de leerling in de gelegenheid hierover, op een door de leerling te bepalen wijze, vrijelijk zijn mening naar voren te brengen. Het bevoegd gezag biedt de leerling daartoe de ondersteuning die hij nodig heeft. Het bevoegd gezag licht aan de leerling toe op welke wijze diens mening van invloed is geweest op het treffen van de basisondersteuningsvoorzieningen.

Toelichting

Het wetsvoorstel regelt zoals het er nu ligt dat de leerling een hoorrecht krijgt dat van toepassing is het op het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staat onder meer de extra ondersteuning die wordt aangeboden aan een specifieke leerling. Indiener stelt voor dit uit te breiden naar alle beslissingen omtrent de basisondersteuningsvoorzieningen (dus naar het volledige ondersteuningsaanbod) betreffende de specifieke leerling. Dit met inbegrip van de situatie waarin om extra ondersteuning wordt verzocht en dit verzoek niet wordt gehonoreerd.

Slechts een op de 200 leerlingen in het primair onderwijs en een op de 50 leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft een OPP, waardoor het hoorrecht slechts voor een kleine groep geldt. Ten tweede is het naar de geest, maar ook naar de letter, van het Internationaal Kinderrechtenverdrag zo dat het hoorrecht zich uitstrekt tot alle aangelegenheden die die het kind betreffen. Ten derde vallen ondersteuningsmogelijkheden die bij sommige scholen als «extra» worden gezien bij andere scholen onder de basisondersteuning. Het huidige wetsvoorstel regelt voor die ondersteuning geen hoorrecht.

Rooderkerk