Kamerstuk 36410-XIV-86

Motie van het lid Grinwis c.s. over het borgen van de recycling van biogene CO2 in de glastuinbouw via Carbon Capture and Utilisation

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 14 maart 2024
Indiener(s): Wim Meulenkamp (VVD), André Flach (SGP), Pieter Grinwis (CU), Eline Vedder (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XIV-86.html
ID: 36410-XIV-86

45,3 %
54,7 %

GroenLinks-PvdA

PvdD

JA21

SP

Volt

DENK

CU

SGP

CDA

D66

FVD

PVV

BBB

NSC

VVD


Nr. 86 MOTIE VAN HET LID GRINWIS C.S.

Voorgesteld 14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij verduurzaming van de warmtevraag in de kassen via aard- en restwarmte of waterstof de huidige bron (ketel of warmtekrachtkoppeling) om CO2 in de kas te doseren wegvalt, terwijl die CO2 wel nodig is om gewassen te laten groeien;

overwegende dat de Europese Commissie met haar strategie voor industrieel klimaatbeleid en klimaatdoel 2040 wil inzetten op CO2-recycling;

overwegende dat de beschikbaarheid van externe CO2 cruciaal is voor de glastuinbouw om zijn klimaatambities te realiseren, gasverbruik in de glastuinbouw kan voorkomen en het overstappen op duurzame energiebronnen aantrekkelijker wordt;

constaterende dat door stimulering van CCS (Carbon Capture and Storage) en beleid gericht op negatieve emissies een tekort ontstaat aan biogene CO2 voor de glastuinbouw;

verzoekt de regering de recycling van biogene CO2 in de glastuinbouw via Carbon Capture and Utilisation (CCU) in samenhang met haar beleid gericht op het bevorderen van negatieve emissies te borgen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grinwis

Meulenkamp

Flach

Vedder