Kamerstuk 36410-XIV-15

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024


92,0 %
8,0 %

D66

CU

JA21

Volt

NSC

GroenLinks-PvdA

SGP

VVD

FVD

PVV

BBB

DENK

PvdD

CDA

SP


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 15 december 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 7.772 (x € 1.000).

II

In artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20.372 (x € 1.000).

III

In artikel 51 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 12.600 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt een begin gemaakt om het tekort bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb-regeling) op te lossen. De provincies hebben goed onderbouwd aangegeven dat zij onvoldoende budget hebben om het vanaf beheerjaar 2023 door agrariërs aangevraagde beheer te beschikken. Agrarische collectieven hebben de afgelopen jaren het beheer uitgebreid tot iets meer dan 100.000 hectare. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is echter onvoldoende budget opgenomen om het volledige bestaande agrarische natuur- en landschapsbeheer volledig te blijven betalen vanaf 2023. Om dit tekort teniet te doen is circa € 20 miljoen per jaar extra nodig voor het bestaande areaal. Voor de resterende looptijd van het huidige GLB (2023–2027) komt dat neer op in totaal € 100 miljoen.

Het ANLb valt onder «Natuur en biodiversiteit op land», artikel 22. Vanuit de nog onverdeelde middelen op artikel 51 wordt met dit amendement voor het jaar 2024 € 12,6 miljoen overgeheveld naar artikel 22 van de begroting. Daarnaast is onder «Natuur en Biodiversiteit op land» op artikel 22 € 7,772 miljoen ruimte binnen het budget van de Regeling Versneld Natuurherstel, waarmee volgend jaar in totaal € 20,372 miljoen extra beschikbaar komt voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De indieners beogen voorts dat in lijn hiermee ook voor de jaren na 2024 het benodigde budget beschikbaar komt om ten minste het bestaande areaal aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer te blijven vergoeden, waarbij de indieners in overweging geven hiervoor ook de dit jaar (2024) nog te verwachten onderuitputting en de resterende LPO-middelen van na 2024 te benutten.

Grinwis Van Campen Vedder Bromet Flach Holman