Kamerstuk 36306-6

Uitvoeringstoetsen en adviezen inzake Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (Kamerstuk 36306)

Dossier: Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

Gepubliceerd: 4 april 2023
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36306-6.html
ID: 36306-6

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID, PARTICIPATIE EN PENSIOENEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 april 2023

Bijgaand stuur ik u, mede namens de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, zoals leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook in het verslag hebben gevraagd,1 de uitvoeringstoetsen van DUO en de Inspectie van het Onderwijs en de RCN Unit SZW, de reactie van de openbare lichamen op de formele consultatie en de adviezen van het Adviescollege Toetsing Regeldruk, Commissie toezicht bescherming Persoonsgegevens en de Autoriteit Persoonsgegevens ten behoeve van het wetsvoorstel Wet kinderopvang BES.2 Deze documenten zijn abusievelijk niet meegestuurd met het wetsvoorstel. De beslisnota’s heeft uw Kamer reeds ontvangen met het wetsvoorstel Wet kinderopvang BES.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten