Gepubliceerd: 26 oktober 2023
Indiener(s): Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36279-8.html
ID: 36279-8
Origineel: 36279-2

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 oktober 2023

In het voorstel van wet wordt voor artikel I een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL aI

In artikel 4 wordt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid, een lid ingevoegd, luidende:

2. In het besluit, bedoeld in het eerste lid, kunnen Onze Ministers een of meerdere krachtens artikel 6 aangewezen gemeenten uitzonderen en voor die gemeente of gemeenten bij afzonderlijk besluit het tijdstip vaststellen waarop de uitvoering van het experiment voor die gemeente of gemeenten aanvangt. Voor die gemeente of gemeenten eindigt de uitvoering van het experiment op het tijdstip zoals in het eerste lid is bepaald voor de andere gemeenten.

Toelichting

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen. In het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: Besluit) zal de betreffende elfde deelnemende gemeente worden aangewezen. Uitgangspunt bij de toevoeging van een elfde gemeente is dat dit niet tot vertraging van de start van de experimenteerfase als bedoeld in artikel 4 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: Wet) zal leiden.1

Aan de experimenteerfase gaat de voorbereidingsfase vooraf. In artikel 37 van het Besluit is bepaald dat een overgangsfase plaatsvindt, als sluitstuk van de voorbereidingsfase, vanaf een door de betrokken Ministers bij besluit vastgesteld tijdstip. Met een overgangsfase wordt het mogelijk gemaakt om geleidelijk over te gaan op het nieuwe aanbod. Gedurende de overgangsfase is het aangewezen telers toegestaan om de door hun geproduceerde hennep en hasjiesj te verkopen aan de coffeeshophouders en is het de coffeeshophouders toegestaan deze hennep en hasjiesj, naast de gedoogde producten, aan consumenten te verkopen. Op het moment dat de Ministers vaststellen dat de kwaliteit en diversiteit van de door de aangewezen telers geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is én wordt voldaan aan alle voorwaarden die belangrijk zijn voor een gesloten coffeeshopketen, zullen zij besluiten om deze overgangsfase te laten starten. De overgangsfase eindigt bij aanvang van de experimenteerfase en duurt in beginsel uiterlijk zes weken.

Gelet op bovenstaand uitgangspunt, is het niet wenselijk dat de toevoeging van een elfde gemeente tot een latere start van de overgangsfase en daarmee van de experimenteerfase leidt. Niet uitgesloten is dat er op een bepaald moment een bestendige voorraad en productie is om de coffeeshops in tien deelnemende gemeenten, maar niet in elf, te kunnen bevoorraden. Het is daarom wenselijk dat voor de elfde gemeente een later aanvangstijdstip kan worden bepaald. Voor de overgangsfase kan dit op het niveau van het Besluit worden geregeld. Voor een gefaseerde start van de experimenteerfase moet de Wet worden aangepast. Daartoe strekt de onderhavige nota van wijziging. Deze maakt het mogelijk dat de betrokken Ministers een of meer gemeenten uitzonderen in het besluit waarbij wordt bepaald dat de experimenteerfase voor de andere gemeenten van start gaat. De betrokken Ministers kunnen voor de uitgezonderde gemeente of gemeenten bij afzonderlijk besluit bepalen wanneer de overgangs- en experimenteerfase aanvangt. In principe is deze voorziening bedoeld voor de elfde gemeente, maar omdat niet kan worden uitgesloten dat een bepaalde omstandigheid in een andere deelnemende gemeente tot vertraging van de start van de overgangs- en experimenteerfase kan leiden, wordt voorgesteld een gefaseerde start voor meerdere gemeenten mogelijk te maken.

Een gefaseerde start betekent niet dat het experiment ook op verschillende tijdstippen zal eindigen. In artikel 4 van de Wet is bepaald dat de experimenteerfase vier jaar duurt. Omdat het niet wenselijk is vanuit onder meer het oogpunt van handhaving en bevoorrading dat de experimenteerfase voor een of meerdere gemeenten een langere looptijd heeft, wordt voorts geregeld dat de experimenteerfase voor alle elf deelnemende gemeenten op hetzelfde moment zal eindigen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius