Kamerstuk 36279-4

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Dossier: Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

Gepubliceerd: 16 december 2022
Indiener(s): Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36279-4.html
ID: 36279-4

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 20 juli 2022 en het nader rapport d.d. 13 december 2022, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 7 juli 2022, no. 2022001485, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 20 juli 2022, No. W13.22.0114/III, bied ik U hierbij aan.

De tekst van het advies bied ik u hierbij aan, voorzien van mijn reactie. Het advies is integraal opgenomen in het nader rapport en cursief weergegeven.

Bij Kabinetsmissive van 7 juli 2022, no. 2022001485, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment, met memorie van toelichting.

Dit wetsvoorstel regelt dat maximaal elf gemeenten worden aangewezen als deelnemer aan het experiment gesloten coffeeshopketen.2 Op dit moment voorziet de wet gesloten coffeeshopketen in de mogelijkheid dat maximaal tien gemeenten worden aangewezen.3

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over het ontbreken van de internetconsultatie. Zij acht in verband daarmee een aanvulling van de toelichting wenselijk.

Het wetsvoorstel is niet in internetconsultatie gebracht. De toelichting gaat niet in op de redenen hiervoor. Wel zijn enkele relevante partijen geraadpleegd.4

De Afdeling wijst erop dat de regering uitgangspunten heeft vastgesteld aangaande internetconsultatie.5 Daarin is aangegeven dat ten behoeve van de transparantie van het wetsvoorstel in principe alle wetgeving in internetconsultatie wordt gebracht, tenzij het bijvoorbeeld om puur technische wijzigingen of de implementatie van EU-regelgeving gaat. In die laatste gevallen is internetconsultatie optioneel. Het onderhavige wetsvoorstel valt echter niet in één van deze categorieën. Er wordt immers teruggekomen op de eerdere keuze maximaal tien gemeenten te selecteren voor deelname aan het experiment en er wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Er is ook niet evident sprake van spoed- of noodwetgeving, of van een situatie waarbij calculerend gedrag moet worden voorkomen of waarin consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het voorstel.6

De Afdeling adviseert in de toelichting te motiveren waarom internetconsultatie in dit geval achterwege kan blijven.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een opmerking bij het voorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend.

De waarnemend vice-president van de Raad van State,

S.F.M. Wortmann

Naar aanleiding van bovenvermeld advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: Afdeling advisering) is de memorie van toelichting bij het voorstel van wet aangevuld. In paragraaf 5 van het algemeen deel wordt toegelicht dat de reden om een internetconsultatie over het wetsvoorstel achterwege te kunnen laten gelegen is in het feit dat consultatie niet in betekenende mate kan leiden tot aanpassing van het wetsvoorstel. Het voorstel ziet immers enkel op het opnemen van een grondslag om het aantal gemeenten dat aan het experiment deelneemt, met één gemeente uit te breiden tot elf. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord waarin het experiment wordt uitgebreid met één gemeente. Internetconsultatie zou bijvoorbeeld niet kunnen leiden tot toevoeging van meerdere gemeenten. Daarbij heeft een rol gespeeld dat de burgemeesters van de 32 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, die voor aanwijzing als elfde gemeente in aanmerking zouden kunnen komen, bij brief van 11 mei 2022 zijn geïnformeerd en gevraagd om kenbaar te maken of hun gemeente interesse heeft in deelname aan het experiment zoals dat is vormgegeven in de wet- en regelgeving.

Ik moge U verzoeken, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers