Kamerstuk 36277-21

Amendement van de leden Bromet en Thijssen over het aanwijzen van de Minister van Financiƫn als medefondsbeheerder en een verkenning door het Planbureau voor de Leefomgeving

Dossier: Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Gepubliceerd: 19 april 2023
Indiener(s): Laura Bromet (GL), Joris Thijssen (PvdA)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36277-21.html
ID: 36277-21
Wijzigingen: 36277-35

Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BROMET EN THIJSSEN

Ontvangen 19 april 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid vervalt de begripsbepaling van Onze Minister.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Met uitzondering van artikel 3 wordt in deze wet verstaan onder Onze Ministers: Onze Minister voor Natuur en Stikstof en Onze Minister van Financiën.

II

In artikel 3, onderdeel a, onder 1o, wordt «fondsbeheerder» vervangen door «fondsbeheerders».

III

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «Onze Minister beheert» vervangen door «Onze Ministers beheren».

2. In het derde lid wordt «Onze Minister beoordeelt» vervangen door «Onze Ministers beoordelen».

IV

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a Verkenning transitiebeleid landelijk gebied en natuur

  • 1. Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt eenmaal per jaar aan Onze Ministers een verkenning uit van de ten behoeve van de transitie van het landelijk gebied en de natuur genomen en voorgenomen maatregelen in het licht van de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid.

  • 2. De verkenning, bedoeld in het eerste lid, is een wetenschappelijk rapport over de gevolgen van het gevoerde beleid in het voorafgaande en lopende kalenderjaar en een verkenning van de voorgenomen maatregelen voor het komende kalenderjaar, vergezeld van gegevens over de mate waarin de doelen, genoemd in artikel 2, tweed lid, zijn behaald.

V

In artikel 6, eerste lid, wordt «biedt Onze Minister» vervangen door «bieden Onze Ministers» en wordt na «natuur» ingevoegd «, alsmede de verkenning, bedoeld in artikel 5a,».

VI

In artikel 10 wordt «Onze Minister kan» vervangen door «Onze Ministers laten» en vervalt «laten».

VII

In artikel 11 wordt «Onze Minister zendt» vervangen door «Onze Ministers zenden».

Toelichting

Indieners willen graag de governance en toezicht rondom de wet versterken om te verankeren dat meerdere partijen meekijken in het proces van toekenning en toezicht op de besteding van middelen uit het fonds. Daartoe doet dit amendement drie voorstellen. Allereerst geeft dit amendement de Minister van Financiën de rol van mede-fondsbeheerder. Ook het Nationaal Groeifonds heeft immers twee fondsbeherende Ministers, waaronder de Minister van Financiën. De wijziging van artikel 1 regelt dat de verkorte aanduiding Onze Ministers niet geldt voor de «vangnetbepaling» van artikel 3, onder a, TwT: elke Minister kan immers aan de fondsbeheerders een voorstel doen om die bepaling toe te passen.

Ten tweede is bij het Transitiefonds, anders dan bij het Klimaatfonds, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) niet gevraagd om een reguliere reflectie op de te financieren maatregelen. In het gesprek met de rapporteurs heeft het PBL aangegeven deze reflectie, onder voorwaarden, wel te kunnen uitvoeren. Dit amendement regelt dat deze reflectie op reguliere basis wordt uitgevoerd.

Ten derde verankert dit amendement dat de fondsbeheerder verplicht wordt gesteld om extern advies in te winnen. Daartoe verandert dit amendement de facultatieve formulering dat de Fondsbeheerder extern advies «kan» inwinnen naar een verplichte advisering.

Bromet Thijssen