Kamerstuk 36274-9

Amendement van het lid Futselaar over het openbaar toegankelijk maken van met de financiƫle middelen ontwikkelde kennis

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 3 juli 2023
Indiener(s): Frank Futselaar
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-9.html
ID: 36274-9

29,3 %
70,7 %

FVD

CU

PvdA

BBB

Volt

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

SGP

JA21

GL

VVD

SP

CDA

Omtzigt

DENK

PvdD

BIJ1

PVV

D66


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 3 juli 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a. Nadere regelgeving

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden voorzien in verplichtingen om kennis die is ontwikkeld bij de uitvoering van een in artikel 2, tweede lid, bedoelde maatregel, openbaar toegankelijk te maken of onder nadere voorwaarden aan derden beschikbaar te stellen.

Toelichting

Dit amendement beoogt dat kennis die wordt ontwikkeld met financiering vanuit het Klimaatfonds beschikbaar moet zijn of beschikbaar moet worden gesteld aan derden. De middelen via het Klimaatfonds worden opgebracht door de belastingbetaler en indiener hecht eraan dat die investering niet moet leiden tot exclusieve privaat rendement.

Futselaar