Kamerstuk 36274-60

Appreciatie van de amendementen en de gewijzigde moties Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36274)

Dossier: Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Gepubliceerd: 6 juli 2023
Indiener(s): Rob Jetten (minister zonder portefeuille economische zaken) (D66)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36274-60.html
ID: 36274-60

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2023

Na afloop van het plenaire debat in de Tweede Kamer op 4 juli 2023 (Handelingen II 2022/23, nr. 101, Tijdelijke wet Klimaatfonds) over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds (Kamerstuk 36 274, nr. 2) is nog een aantal amendementen ingediend. Ook zijn enkele moties gewijzigd. In deze brief geef ik mijn appreciatie van die amendementen en de gewijzigde moties.

Appreciatie amendement met Kamerstuk 36 274, nr. 51

Er wordt voorgesteld om in het meerjarenprogramma inzicht te geven in de beoordeling van de maatregelen aan de hand van de criteria, bedoeld in artikel 3, derde lid.

Het kabinet vindt transparantie richting de Staten-Generaal over de besluitvorming over de middelen uit het Klimaatfonds belangrijk. Daarom informeert de Minister voor Klimaat en Energie de Kamer in het voorjaar via het ontwerp-Meerjarenprogramma en met Prinsjesdag via het definitieve Meerjarenprogramma en de Klimaatfondsbegroting. Dit amendement geeft het kabinet de opdracht om in ieder (ontwerp-)meerjarenprogramma te motiveren in hoeverre de maatregel voldoet aan de beoordelingscriteria van het fonds. Ik vind dat een goede toevoeging aan het wetsvoorstel en geef het amendement de volgende beoordeling: oordeel Kamer.

Appreciatie gewijzigd amendement met Kamerstuk 36 274, nr. 53

Er wordt voorgesteld om «bijdragen aan een rechtvaardige klimaattransitie» op te nemen in artikel 2 van het wetsvoorstel als doel van het fonds. Ook wordt voorgesteld om in artikel 7 van het wetsvoorstel een artikellid op te nemen met de verplichting om ten behoeve van het opstellen van het Meerjarenprogramma Klimaatfonds experts te laten reflecteren op de sociaal-economische gevolgen.

Rechtvaardigheid is een belangrijk uitgangspunt in het klimaatbeleid van dit kabinet. Het kabinet heeft aangegeven in de Klimaatnota te willen beschrijven hoe het klimaatbeleid aansluit bij de verschillende rechtvaardigheidsprincipes van de WRR. Het kabinet kan deze, evenals een reflectie op de sociaal-economische gevolgen van de voorsgestelde maatregelen, onderdeel laten zijn van het jaarlijkse beoordelingsproces in aanloop tot het meerjarenprogramma. Daarom geef ik dit amendement oordeel Kamer.

Appreciatie subamendement met Kamerstuk 36 274, nr. 54

Het amendement stelt een aanpassing voor in het verlengde van het eerder ingediende amendement met Kamerstuk 36 274, nr. 17. Het amendement stelt voor om in de omschrijving van de doelstelling van het fonds een verwijzing op te nemen naar de niveaus van de doelstellingen uit artikel 2 van de Klimaatwet. Op deze manier zal het doel van de Tijdelijke wet Klimaatfonds op een juridisch solide manier meebewegen met de doelen genoemd in de Klimaatwet. Ik geef dit subamendement oordeel Kamer.

Appreciatie amendement met Kamerstuk 36 274, nr. 52

Het amendement stelt voor om de Eerste en Tweede Kamer de bevoegdheid te geven een voorhangprocedure aan te vragen ten aanzien van een ontwerp voor algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling voor een maatregel die is genoemd in een meerjarenprogramma.

Ik begrijp de wens van uw Kamer om desgevraagd inspraak te hebben in de uitwerking van regelingen die zijn genoemd in het meerjarenprogramma. Daarom geef ik dit amendement oordeel Kamer.

Appreciatie gewijzigde motie met Kamerstuk 36 274, nr. 58

Met de gewijzigde motie verzoekt uw Kamer het kabinet om in de voorgestelde NIKI-regeling en eventuele maatwerksubsidies een route naar klimaatneutraliteit van bedrijven te vereisen. Daarnaast wordt verzocht om subsidies terug te vorderen indien blijkt dat niet aan de subsidieverplichting is voldaan.

We vragen reeds aan bedrijven die in aanmerking komen voor maatwerk een visie te hebben op hun langetermijn verduurzaming na 2030 die past binnen de context van een klimaatneutrale en circulaire economie in Nederland in 2050. Hieronder versta ik dat een bedrijf mogelijke vervolgstappen in beeld brengt onderweg naar klimaatneutraliteit. Hierbij houden we rekening met de vele (technologische) onzekerheden die er nog zijn in aanloop naar 2050. Voor het eventueel terugvorderen van subsidies geldt voor het kabinet de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarbij er bij het eventueel terugvorderen van subsidies overigens altijd sprake is van proportionaliteit in relatie tot de afwijking van de subsidieverplichting. Deze motie is lijn met het kabinetsbeleid en laat ik daarom aan het oordeel van uw Kamer.

Appreciatie gewijzigde motie met Kamerstuk 36 274, nr. 55

Met de gewijzigde motie verzoekt uw Kamer het kabinet om te zorgen dat het Meerjarenprogramma van het Klimaatfonds rechtvaardig is, rekening houdend met de reflectie van experts. Voor de appreciatie van deze motie verwijs ik kortheidshalve aan bij mijn appreciatie van het gewijzigd amendement met Kamerstuk 36 274, nr. 53. Ik laat het oordeel van de motie aan het oordeel van uw Kamer.

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten